Buradasınız

Konut finansmanı kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili kaynak kullanımını destekleme fonuna ilişkin açıklamalar

Konut finansmanı kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili kaynak kullanımını destekleme fonuna ilişkin açıklamalar

Tarih: 
08/06/2007
Sayı: 
KKDF-2/2007-2

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kesintisi Sirküleri/2

 

Konusu :Konut finansmanı kapsamında kullandırılacak kredilerin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi karşısındaki durumu.
Tarihi :

Sayısı : KKDF-2/2007-2

İlgili Düzenlemeler :12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 sıra nolu Tebliğ ve 2002/4 seri nolu Uygulama İç Genelgesi ile 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

1.Giriş

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 sıra nolu Tebliğin 3 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında, “konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri” kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, 06/03/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ile 2499 sayılı Kanuna eklenen 38/A maddesinde konut finansmanı tanımı yapılmış olup, bu Kanunda kaynak kullanımını destekleme fonu ile ilgili herhangi bir muafiyet ya da istisna hükmüne yer verilmemiştir.

Dolayısıyla, anılan kanunla belirlenen konut finansmanı kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili kaynak kullanımını destekleme fonuna ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Konut Finansmanı Kapsamında Kullandırılacak Kredilerin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Karşısındaki Durumu

5582 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 2499 sayılı Kanuna eklenen 38/A maddesinde konut finansmanı, “konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılmasıdır. Bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler de konut finansmanı kapsamındadır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre, konut finansmanı kapsamında kullandırılacak krediler hakkında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi açısından aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapılması gerekmektedir:

2.1. Konut finansmanı kapsamında, gerçek kişi tüketicilere konut edinme amaçlı kullandırılan krediler ile bu mahiyetteki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullanılan krediler üzerinden, 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 sıra nolu Tebliğin 3 üncü maddesinin 2 numaralı fıkra hükmü ile mevcut uygulama gereğince kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacaktır.

2.2. Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması durumunda, kaynak kullanımını destekleme fonu kapsamında yapılan bir işlem söz konusu olmadığından herhangi bir kesinti yapılmasına da gerek bulunmamaktadır.

2.3. Tüketicilere sahip oldukları konutların teminatı altında kredi kullandırılması ve bu kredilerin (2.1.) numaralı paragraf kapsamı dışında olması durumunda, bu krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmekte olup, bu mahiyetteki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullanılan krediler üzerinden de kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı tabiidir.

Duyurulur.

 

Osman ARIOĞLU

Gelir İdaresi Başkanı