T.C.

       MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

 

                                                           MALİYE BAKANLIĞI’NDAN YAPILAN

                                                           AÇIKLAMADA VERGİ BORÇLARININ

                                                           ÖDENMESİNDE KOLAYLIK SAĞLANDIĞI

                                                           BELİRTİLDİ.

 

 

           

            Bakanlığımızca, vergi borçlarını süresinde ödeyememiş mükelleflere ödemede kolaylık sağlamak ve kamu alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini temin etmek amacıyla vergi mevzuatında yer alan tecil ve taksitlendirme müessesesinden zor durumda olan tüm mükelleflerin yararlanmalarını sağlayacak bir tebliğ düzenlemesi yapılmaktadır.

 

            Bu düzenleme kapsamında tecil ve taksitlendirilen borçlara uygulanacak faiz oranında önemli bir azaltma yapılarak faiz oranı yıllık %3 olarak belirlenmiştir.

 

            Bu uygulamadan;

 

            -Vade tarihi 01.09.2008 tarihinden önce olan,

            -Vergi dairelerine ödenmesi gereken,

            -Her türlü vergi, resim, harç, fon, paylar, vergi cezası, para cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm amme alacaklarından borçlu olan

 

mükellefler yararlanacaktır.

 

            Uygulama kapsamına 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi alınmamıştır.

 

            Mükelleflerin 28 Kasım 2008 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları halinde toplam borçları, ilk taksit Aralık 2008 ayından başlamak üzere 18 ay süre ile yıllık %3 tecil faizi uygulanarak taksitlendirilecektir.