VERGİMİ KOLAYCA
NASIL ÖDERİM?

2007

 

 

 

ÜCRETSİZDİR

 

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr
internet sayfasından ulaşabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için
6183 Sayılı Kanun Uygulaması Müdürlüğü’nün
(0.312) 415 34 14-15-16-17-18
numaralı telefonlarına,
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı’nın
(0.312) 384 35 00 numaralı telefonuna ve
Alo Maliye
189 telefon hattına
başvurabilirsiniz.

 

 

www.gib.gov.tr

 

 

 Bu rehber, halihazırda yürürlükte olan mevzuat hükümleri ve 04.04.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve
371 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
yapılan değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

  

 

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yayın No: 33 • Nisan 2007
İÇİNDEKİLER

 

Giriş....................................................
5
Vergimi Nasıl Öderim?.............................
7
- İnternet Ortamında Elektronik Beyanname Verme......................
7
- Kağıt Ortamında Beyanname Verme........
8
A- Bankalar Aracılığıyla Vergi Ödeme..........
9
B- İnternet Yoluyla Bankalar Aracılığıyla Ödeme.........................
10
Bankalar Üzerinden Vergi Borcu Ödenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.........
10
C- Vergi Dairelerini Kullanarak Vezne Aracılığıyla Vergi Ödeme.....................
12
D- Çek ile Vergi Ödeme.........................
13
Vadesi Geçmiş Vergi Borçlarının Ödenmesi.
13
Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Dışında Bir Başka Vergi Dairesine Ödeme Yapabilme Durumu...........................
14
İl Dışında Ödeme Yapabilme Durumu.......
14
Tablo-1. Vergi Türlerine Göre Beyan ve Ödeme Süreleri..................
15
Tablo-2. Verginizi Ödeyebileceğiniz Anlaşmalı Bankalar............................
18
Tablo-3. Bankalara Ödeyebileceğiniz Vergiler..........................................
20

 

GİRİŞ

Vergi ödevi Anayasamızın 73 üncü maddesinde “Siyasi Haklar ve Ödevler” arasında sayılmış ve “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” hükmüne yer verilmiştir.
Burada öncelikle verginin kamu giderleri için bir karşılık olduğu vurgulanmış ve herkes için bunun bir borç olduğu belirtildikten sonra “adalet” ilkesi uyarınca mali gücüyle orantılı vergi ödeme öngörülmüştür.
Ülkemizdeki kamu hizmetlerinin bir kısmından ücret ya da katkı payı mukabilinde yararlanmak mümkün iken bir kısmından da hiçbir ücret ödemeksizin herkes dilediği kadar yararlanabilmektedir. Şehirlerarası demiryolu hizmetleri, belediyelerce sağlanan ulaşım hizmetleri, sağlık hizmetleri ücret karşılığı yararlanılabilen hizmetlere örnek olmasının yanı sıra, genel anlamda eğitim ve sağlık hizmetleri, adalet hizmetleri, karayolları, parklar ve bir kısım sosyal tesisler, temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri de karşılıksız verilen hizmetlere örnek olarak verilebilir.
Ücret ödemeksizin herkesin dilediğince faydalanabildiği hizmetler ve milli güvenliğe, kamu düzenine ve uluslararası faaliyetlere yönelik yapılan harcamaların önemli bir kısmı vergilerle karşılanmaktadır.
Hem uluslararası ve ulusal anlamda huzurlu bir yaşam için hem de sosyal devletin fonksiyonlarından birisi olan yüksek gelirliler ile düşük gelirliler arasındaki fırsat eşitliğinin sağlanması anlamında ödenecek vergiler
çok önem arz etmektedir.

Herkesin öncelikle kendi ödevini yapması ve kendi sorumluluklarını yerine getirmesi açısından mali gücüne göre, bütün vatani görev ve ödevlerde olduğu gibi, vergi ödeme konusunda da üstüne düşeni yerine getirmesi durumunda güçlü devlet ve çağdaşlık hedefi kısa sürede yakalanabilecektir.
Bu broşürde vatandaşların vergilerini kolay ve rahat bir şekilde ödemeleri için alternatif yollar sunulmuş ve vatandaşların işini kolaylaştırmak bakımından öncelikli olarak teknolojinin imkanlarından yararlanılması tavsiye edilmiştir.
Bu anlamda internet ve bankalar da vergi dairelerinin fonksiyonlarını üstlenmiş bulunmaktadır.
Broşürün, mükelleflerimizin işini kolaylaştırması ve “mükellef memnuniyeti” prensibine katkı sağlaması umuduyla işlerinizde başarılar dileriz.

 

VERGİMİ NASIL ÖDERİM?
Vergi ödemek için dört yöntem bulunmaktadır;
1- Yetkili banka şubelerine ödeme yöntemi.
2- İnternet yoluyla bankalar aracılığıyla ödeme yöntemi.
3- Vergi Dairelerini kullanarak vezne aracılığıyla ödeme yöntemi.
4- Çek ile ödeme yöntemi.
Verginin ödenebilir hale gelmesi için öncelikle kesinleşmesi diğer bir ifadeyle tahakkuk etmesi gerekir. Verginin tahakkuk etmesinin olağan yolu ise beyannamenin internet ortamında veya kağıt ortamında verilmesidir.

- İnternet Ortamında
Elektronik Beyanname Verme

Beyanname internet üzerinden verilecek ise;
- Mükellefin şifresi var ise kendi şifresini kullanarak,
- Mükellefin şifresi yok ise anlaşması olan bir meslek mensubu (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir gibi.) aracılığıyla beyanname verebilmektedir.
Beyannamenin internet üzerinden verilmesi, mükelleflerin emek ve zaman kaybına uğramadan, işlerini kolayca ve kısa sürede tamamlamalarını sağlayacaktır.

- Kağıt Ortamında Beyanname Verme
Mükellefin kendisi tarafından veya meslek mensupları (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir gibi.) aracılığıyla beyanname doldurulduktan sonra bağlı olunan Vergi
Dairesine gidilip, ilgili vergilendirme bölümüne beyanname verilerek vergi tahakkuk ettirilir.
Tahakkuk işlemi tamamlandıktan sonra ilgili memur tarafından mükellefe ‘Tahakkuk Fişi’ verilecektir.

A- Bankalar Aracılığıyla Vergi Ödeme
Tahakkuk ettirilen vergi, tahakkuk fişi üzerinde gösterilen (vade tarihi) ödeme süresi içinde ödenmelidir. (Vergi çeşitlerine göre beyan ve ödeme zamanları
Tablo-1’de gösterilmiştir.)

Vergi dairelerindeki yoğunluktan dolayı işlerin daha rahat ve çabuk halledilmesi için “Tahakkuk Fişi” ile birlikte vergi tahsiline yetkili olan bankalardan herhangi birisine gidilerek banka gişesinden “Tahakkuk Fişi”ni göstermek suretiyle ya da beyanınız üzerine normal bir fatura ödeme işlemi gibi vergi ödenebilmektedir. (Vergi tahsiline yetkili bankalar Tablo-2’de gösterilmiştir. Bu konuda devamlı güncellenen listeyi www.gib.gov.tr internet sitesinin “Yararlı Bilgiler” kısmında bulabilirsiniz.)
Bankaya vergi ödedikten sonra ilgili görevliden verginin ödendiğine dair “Vergi Tahsil Alındısı” alınacaktır. Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödenmesinde aracın plaka numarasının verilmesi halinde ödeme yapılabilecektir.

Vergilerinizi,
anlaşmalı bankalar ya da
internet aracılığıyla banka hesabınızdan
çok daha az zaman ve emek harcayarak
ödeyebilirsiniz.


B-        İnternet Yoluyla  Bankalar Aracılığıyla  Ödeme
Vergilerin, bankaların vergi tahsilatına yetkili olması şartıyla, internet bankacılığını kullanarak ödenmesi de mümkündür. Ancak bazı vergilerin bizzat bankaya gidilerek, bazı vergilerin ise gerek bankaya bizzat gidilerek gerekse internet kullanılmak suretiyle bankaya gitmeden ödenmesi mümkündür.
Bankalar üzerinden ödenebilecek vergilerin internet kullanımına göre ayrımı Tablo-3’te gösterilmiştir.

“e-beyanname ve e-tahsilat”
Vergiyi beyan edip ödemenin en kısa yolu.

Bankalar Üzerinden Vergi Borcu Ödenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Vergi borcunu ödemek için bankaya gidildiğinde, olası yanlış işlemlerin yapılmasının önlenmesi, hem mükellefin hem de çalışanların gereksiz yere zaman ve iş kaybının önüne geçilmesi açısından çok önemlidir.
Bu bakımdan aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
1- Bankadan ödeme yaparken bağlı bulunulan vergi dairesinin adı mutlaka kontrol edilmelidir. Aksi halde başka vergi dairesinin hesabından ödeme yapılarak işlerin uzamasına sebep olunabilmektedir,
2- Yatırılan verginin kodu doğru işaretlenmelidir,
3- İsim ve vatandaşlık kimlik numaraları tutarlı olmalıdır. Örneğin, eşinin vergi borcunu ödeyen bir mükellef eşinin vatandaşlık kimlik numarasını vermelidir, kendi vatandaşlık kimlik numarasını eşi için veya bir başkası için kullanmamalıdır,
4- Bankaya ödeme yapıldıktan sonra verilen
“Vergi Tahsil Alındısı”ndaki bilgiler mutlaka kontrol edilmelidir,
5-Bankaya yapılan ödeme bilgilerinin teknik nedenlerle vergi dairesi kayıtlarına birkaç gün gecikmeli geçtiği göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi halde bu süre içinde vergi dairesinden “borcu yoktur” yazısı alınmak istendiğinde borç ödenmemiş görüleceği için mükerrer ödeme yapılması söz konusu olabilecektir.

Trafik para cezalarını
kolayca ödemek için;
anlaşmalı bankalara gidebilir
ya da internet aracılığıyla
banka hesabınızdan ödeyebilirsiniz.

 

C- Vergi Dairelerini Kullanarak Vezne Aracılığıyla Vergi Ödeme

Beyanname elektronik ortamda internet aracılığıyla veya kağıt ortamında verildikten sonra “Tahakkuk Fişi” düzenlenmesi sonucunda vergi kesinleşmiş olur.
Vergi borcu tahakkuk tarihinden itibaren tahakkuk fişi üzerinde belirtilen ödeme süresi içinde bağlı olunan vergi dairesinin veznesine ‘Tahakkuk Fişi’ nin gösterilmesi suretiyle ya da beyanınız üzerine de ödenebilir. Ödemenin sonunda verginin ödendiğine dair “Vergi Dairesi Alındısı” alınacaktır.
Motorlu Taşıtlar Vergisi, o mahalde bu verginin tahsiliyle görevli bir vergi dairesinin bulunması halinde görevli vergi dairesinin veznesine veya tahsile yetkili banka şubesine ödenebilecektir.
Ödemelerinizi Vergi Dairesi Veznesinden yapmanız durumunda herhangi bir sorunla karşılaşmamak
için Vergi Dairenizin çalışma saatlerini önceden öğreniniz.

D– Çek ile Vergi Ödeme
Vergiler mükellefin kendisinin düzenleyeceği bir çek ile de ödenebilmektedir. Çekle yapılacak ödemelerde, çekin ödemenin yapıldığı günde veya bir önceki günde düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Çekler, bankaya veya vergi dairesinin veznesine teslim edildiği gün vergi ödenmiş sayılacaktır.

Vadesi Geçmiş
Vergi Borçlarının Ödenmesi
Vadesi geçmiş vergi borçları sadece vergi dairelerine ödenebilmektedir. Başka bir ifadeyle banka veya internet aracılığıyla bu tür vergi borçlarının ödenmesi mümkün değildir.
Vadesi geçmiş olan vergi borçlarının bağlı olunan vergi dairesine gidilerek vatandaşlık kimlik numarasına göre ilgili bölümden borç durumunun öğrenilmesi suretiyle herhangi bir vezneye ödenmesi mümkündür.

Vadesi geçmiş olsa dahi,
Motorlu Taşıtlar Vergisi,
vadesinin rastladığı yılın sonuna kadar
bankalara ödenebilmektedir.

 

Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Dışında
Bir Başka Vergi Dairesine Ödeme Yapabilme Durumu

Mükellefler bağlı oldukları vergi dairesinin dışındaki başka bir vergi dairesine de vergilerini ödeyebilirler. Ancak bu vergi daireleri, aynı belediye sınırları veya büyükşehir belediyesinin bulunduğu yerlerde büyükşehir belediye sınırları içinde olmamalıdır. Bu durumda beyan edilen vergiye ilişkin “Tahakkuk Fişi”nizi göstererek veya beyanınıza göre verginizi ödeyebilirsiniz.

 

İl Dışında Ödeme Yapabilme Durumu

İl dışındaki mükellefler tam otomasyonlu veya henüz otomasyona geçmemiş bir vergi dairesine giderek aynı yöntemle vadesi gelmemiş veya vadesi geçmiş vergilerini ödeyebilirler. Ödeme sonunda vergi dairesi tarafından verginin ödendiğine dair “Vergi Dairesi Alındısı” düzenlenerek mükelleflere verilmektedir.

 

TABLO-1

VERGİ TÜRLERİNE GÖRE
BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ

 

Verginin Türü

 

Beyanname Verme Son Günü

 

Ödeme Son Günü

 

Gelir Vergisi

 

Her yıl Mart ayının 25’i (Gelir sadece Basit Usulde tespit edilen ticari kazanç ise, Şubat ayının 25’i)

 

İki taksit

1.Taksit, 31 Mart

2.Taksit, 31 Temmuz

Kurumlar Vergisi

 

Hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4. ayın 25’i

 

Hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4. ayın son günü.

 

Katma Değer Vergisi

 

Aylık Dönem:

Her ayın 24’ü

 

Üçer Aylık Dönemler :

1.Dönem

(Ocak-Mart): 24 Nisan

2.Dönem

(Nisan-Haziran):

24 Temmuz

3.Dönem

(Tem.-Eylül): 24 Ekim

4.Dönem

(Ekim-Aralık): 24 Ocak

Aylık Dönem:

Her ayın 26’sı

 

Üçer Aylık Dönemler :

1.Dönem

(Ocak-Mart): 26 Nisan

2.Dönem

(Nisan-Haz.):

26 Temmuz

3.Dönem

(Tem.-Eylül): 26 Ekim

4.Dönem

(Ekim-Aralık): 26 Ocak

Gelir Vergisi Stopajı

 

Aylık Dönem:

Her ayın 23’ü

 

Üçer Aylık Dönemler:

1.Dönem

(Ocak-Mart): 23 Nisan

2.Dönem

(Nisan-Haziran):

23 Temmuz

3.Dönem

(Tem.-Eylül): 23 Ekim

4.Dönem

(Ekim-Aralık): 23 Ocak

Aylık Dönem:

Her ayın 26’sı

 

Üçer Aylık Dönemler:

1.Dönem

(Ocak-Mart): 26 Nisan

2.Dönem

(Nisan-Haz.):

26 Temmuz

3.Dönem

(Tem.-Eylül): 26 Ekim

4.Dönem

(Ekim-Aralık): 26 Ocak

Kurumlar Vergisi Stopajı

 

Her ayın 23’ü

 

Her ayın 26’sı

 

G.M.S.İ.

 

Her yıl Mart ayının 25’i

 

İki taksit

1.Taksit, 31 Mart

2.Taksit, 31 Temmuz

Basit Usul Vergi

 

Her yıl Şubat

ayının 25’i

İki taksit

1.Taksit, 28-29 Şubat

2.Taksit, 30 Haziran

Geçici Vergi

 

1.Dönem

(Ocak-Mart): 14 Mayıs

2.Dönem

(Nisan-Haziran):

14 Ağustos

3.Dönem

(Tem.-Eylül): 14 Kasım

4.Dönem

(Ekim-Aralık): 14 Şubat

1.Dönem

(Ocak-Mart): 17 Mayıs       

2.Dönem

(Nisan-Haz.):

17 Ağustos

3.Dönem

(Tem.-Eylül): 17 Kasım

4.Dönem

(Ekim-Aralık): 17 Şubat

Tablo-1’deki vergilerin haricinde,

- SSK, Bağ-Kur, İşsizlik Sigortası Primleri,

- Veraset ve İntikal Vergisi,

- Emlak Vergisi ve çevre temizlik vergisi,

- İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi,

- Sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisi,

- Muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisi ve damga vergisi,

- Petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi,

- Belediyelere ödenecek vergiler,

- Gelir Vergisi Kanunu geçici 61’inci maddesi uyarınca hesaplanan yatırım indirimi stopajı,

- Yarışma ve çekilişlerle futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahislerle ilgili intikal vergisi,

- Şans oyunları vergisi,

- Kolalı gazoz, alkollu içecekler ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi,

- Motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi,

- Dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi,

- Çeklere ait değerli kağıtlar vergisi

gibi vergi ve stopaj bildirimlerinin beyan ve ödeme zamanlarıyla ilgili bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasının “Yararlı Bilgiler” kısmında “Vergi Takvimi” olarak her ay güncellenmek suretiyle yayınlanmaktadır. Söz konusu kısıma www.gib.gov.tr adresinden,
anasayfa>yararlı bilgiler>vergi takvimi
şeklinde ulaşılabilmektedir.

Vergilerin beyan veya ödeme zamanları;
iş yoğunluğu, hava şartları, doğal afetler ve
olağanüstü haller gibi sebeplerle, “Sirküler” yayınlanmak suretiyle değiştirilebilmektedir.
Bu tür değişiklikler Gelir İdaresi Başkanlığı
internet sayfasında Haber/Duyuru şeklinde kamuoyuna duyurulmaktadır.

 

TABLO-2

VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ
ANLAŞMALI BANKALAR

 

Banka Adı

 

Telefon

 

Faks

 

T.C. ZİRAAT BANKASI

 

444 00 00

 

0312 231 30 64

0312 310 11 34

0312 310 11 43

AKBANK

 

444 25 25

 

0212 279 45 37

0212 279 61 66

0212 278 62 47 

ŞEKERBANK

 

444 78 78

 

0212 319 71 77

 

TÜRKİYE İŞ BANKASI

 

444 02 02

 

0212 316 04 04

 

FİNANSBANK

 

444 19 00

 

0212 217 02 74

0212 217 75 99

YAPI KREDİ BANKASI

 

444 04 44

 

0212 339 60 60

 

TÜRKİYE HALK BANKASI

 

444 04 00

 

0312 229 58 57

0312 289 37 49

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

 

444 07 24

 

0312 455 76 20

0312 455 76 21

0312 455 76 22 

0312 468 45 41 

0312 468 60 78

0312 455 71 01

GARANTİ BANKASI

 

444 03 38

 

0212 216 60 81

 

TÜRK EKONOMİ BANKASI

 

444 06 66

 

0212 249 65 68

 

TEKSTİLBANK

 

444 00 50

 

0212 328 13 28     

0212 276 23 67

FORTİSBANK

 

444 01 44

 

0212 275 47 56

 

DENİZBANK

 

444 08 00

 

0212 336 30 08

0212 267 27 24 

0212 274 79 93

ANADOLUBANK

 

444 55 50

 

0212 296 57 15

 

HSBC BANK

 

444 01 11

 

0212 267 47 94

0212 267 27 86

0212 336 23 23

OYAKBANK

 

444 06 00

 

0212 286 62 52

0212 286 61 00

ALTERNATİF BANK

 

444 05 55

 

0212 233 15 00

 

TEKFENBANK

 

0212 357 07 07

 

0212 357 08 08

0212 357 08 09

ASYA KATILIM BANKASI

 

444 08 88

 

0216 554 50 26  

0216 474 25 65

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI

 

444 56 66

 

0212 272 44 70

0212 275 14 77

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

 

444 24 44

 

0216 452 54 00

 

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI

 

444 01 23

 

0212 354 12 12

0212 354 13 86

0212 354 11 04

TURKISH BANK

 

0212 225 03 30

 

0212 225 03 53

0212 225 03 55

0212 219 73 22

 

 

 

TABLO-3

BANKALARA
 ÖDEYEBİLECEĞİNİZ VERGİLER

 

VERGİ TÜRÜ

 

Bizzat Bankaya Giderek Ödeme

 

İnternet Üzerinden Ödeme

 

Yıllık Gelir Vergisi

 

X

 

X

 

Gelir Vergisi Stopajı 

 

X

 

X

 

Kurumlar Vergisi

 

X

 

X

 

Kurumlar Vergisi Stopajı

 

X

 

X

 

Katma Değer Vergisi

 

X

 

X

 

Özel Tüketim Vergisi

 

X

 

X

 

Banka Sigorta Muameleleri Vergisi

 

X

 

X

 

Gelir Geçici Vergi

 

X

 

X

 

Kurum Geçici Vergi

 

X

 

X

 

Damga Vergisi

 

X

 

X

 

Gayrimenkul Ser. İradı Vergisi

 

X

 

X

 

Basit Usul Ticari Kazanç Vergisi

 

X

 

X

 

Diğer Ücret Vergisi

 

X

 

X

 

Noter Harcı

 

X

 

X

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi

 

X

 

X

 

Trafik Para Cezası

 

X

 

X

 

5035 RTÜK Eğitime Katkı Payı

 

X

 

X

 

5035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı

 

X

 

X

 

5035 Sayılı Kanuna Göre
Özel İletişim Vergisi

 

X

 

X

 

Tapu Harcı

 

X

 

 

Veraset ve İntikal Vergisi

 

X

 

 

Yurt Dışı Çıkış Harcı

 

X

 

 

Esnaf Sicil Harcı

 

X

 

 

Ticaret Sicil Harcı

 

X

 

 

Geçiş Ücreti ve İdari Para Cezası

 

X

 

 

Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası

 

X