Buradasınız

GVK, AATUHK, ÖTV Kanunu ve VUK'nda Değişiklik Yapılması Hakkında 5479 Sayılı Kanun Yayımlandı.

GVK, AATUHK, ÖTV Kanunu ve VUK'nda Değişiklik Yapılması Hakkında 5479 Sayılı Kanun Yayımlandı.

Bu kanunla;
Gelir Vergisi Kanunu'nda,

- "Gelir Vergisi tarifelerini" içeren 103. madde değiştirilmiş,
- "Yatırım İndirimi" ni içeren 19. madde yürürlükten kaldırılmış,
- "Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler" hükmünü içeren Geçici 69. madde eklenmiş,
- Gelir Vergisi Tevkifat Tutarları'nın hesaplanan vergiden farklı olması halinde yapılacak işlemler ve beyan edilme şeklinin açıklandığı Geçici 70. madde eklenmiştir.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun,

- 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna "Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 268 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz." hükmü eklenmiş,
- 21 inci maddesinin son fıkrası, "Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme alacakları imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin üçüncü sırasında, bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dahil olmak üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile birlikte işleme tabi tutulur" şeklinde değiştirilmiştir.
- "Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haczi"ni içeren 79 uncu madde değiştirilmiş,
- Üçüncü şahıslarca açılacak menfi tespit davasının açılabilme şartlarının ve haksız çıkma zammının tahsilinden vazgeçilecek olanların açıklandığı Geçici 9 uncu madde eklenmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda,

- Verginin konusunu içeren 1 inci maddenin 2 nci fıkrası, "2. Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez" şeklinde değiştirilmiş,
- 3 üncü maddenin sonuna, "Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir" hükmü eklenmiş,
- "Vergileme Ölçüleri ve Matrah" başlıklı 11 inci maddesi değiştirilmiş,
- Kanuna ekli (III) ve (IV) sayılı listeler ile (II) sayılı listedeki 87.11 G.T.İ.P. numaralı mal ve vergi oranı değiştirilmiş,
- 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi, " (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye," şeklinde değiştirilmiştir.

Vergi Usul Kanunu'nda,

- 298 inci maddenin (A) fıkrasının (2) numaralı bendinin (f) alt bendi, "Fiyat endeksi (ÜFE); Türkiye İstatistik Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Üretici Fiyatları Genel Endeksini," şeklinde değiştirilmiş,
- 298 inci maddenin sonuna "C) Vergi kanunlarında yer alan "toptan eşya fiyatları genel endeksi" ibaresi "üretici fiyatları genel endeksi" ve "TEFE" ibaresi "ÜFE" olarak uygulanır." hükmü eklenmiş,
- 344 üncü maddenin ikinci fıkrası, "Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir." Şeklinde değiştirilmiş,
- 1/1/2006 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak bu tarihten sonra ortaya çıkan ve vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren fiiller için öngörülen vergi ziyaı cezalarını içeren Geçici 27 nci madde eklenmiştir.

21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılıBazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da,

- Geçici 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "bu tutar 31/12/2005 tarihine kadar" ibaresi "bu tutar 30/6/2006 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.