Tarih Sayı Başlık
1 27/12/2018 70903105-165.01.04[34]-E.173083 Bankalarca çiftçilere kullandırılan zirai kredilerde KKDF kesintisi hk.
2 10/10/2018 70903105-165.01.01[8]-E.130604 Ticari veya mesleki kullanım amacıyla satın alınacak taşıtlara ilişkin kredi başvurularında başvuru sahiplerinden meslek odası sicil kayıt/faaliyet belgesi istenmemesi hk.
3 07/08/2018 70903105165.01.03[329]E.103548 Yapılan ithalat ile ilgili olarak ihracatçı hesabından kesilen ve yurt dışına transfer edilmeyen rezerv bildirim masrafı üzerinden KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.
4 02/04/2018 70903105-165.01.04[34]-E.41816

Bankalarca çiftçilere KKDF kesintisi yapılmadan kullandırlılan kredilerde 15.000 TL kredi sınırı hk.

5 15/08/2017 70903105-165.01.02[39]-E.102107

KKDF`de ithalat bedelinin yurtiçinde 3. kişi tarafından ödenmesi

6 28/02/2017 70903105-165.01.03[273]-E.24991 Ödeme şekli peşin olarak beyan edilip, ithalat bedelinin ihracatçı tarafından serbest dolaşıma giriş beyannamesi eki faturada belirtilen başka ülkelerdeki finans kurumlarının hesabına ödenmesi durumunda KKDF tahsil edilip edilmeyeceği hk.
7 25/10/2016 70903105-165.01.03[289]-E.108635 Grup şirketlerince yapılan ithalat bedeli ödemelerinin grubun holding şirketi hesabına transfer edilmesi.
8 26/08/2016 70903105-165.01.03[263]-E.90793 Bedeli Credit Note ile ödenen ithalatın iadesi durumunda KKDF uygulaması hakkında.
9 16/06/2016 70903105-165.01.03[206]-E.64991 Geri gelen peşin ithalat bedelleri hk.
10 11/04/2016 70903105-165.01.02[11]-E.37919 İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi
11 27/08/2015 56-165.01.02[24]-82814 İran'dan yapılan peşin ithalatlarada KKDF KKDF uygulması hakkında.
12 12/08/2015 56-165.01.03[244]-77903 KKDF'de Netting (mahsuplaşma) sistemi uygulaması hk.
13 12/08/2015 56-165.01.03[182]-77912 Gerçek kişilerce yurt dışından kullanılan kredilerin temdit edilmesi halinde KKDF uygulması hakkında.
14 10/08/2015 56-165.01.01[8]-77004 Finansman şirketlerince gerçek kişi tacirlere kullandırılan otomobil kredilerinin hangi koşullarda tüketici kredisi veya ticari kredi niteliğinde kabul edileceği ve dolayısıyla bu kredilerin kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olup olmayacağı hakkında.
15 29/06/2015 56-165.01.02[23 İthalat bedellerinin kredi kartıyla ödenmesi halinde KKDF uygulaması hakkında.
16 25/06/2015 56-165.01.03[216]-60972 Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışı kredi kullanımlarında kredi sözleşmelerinde belirtilen döviz cinsi ile yurda fiilen getirilen döviz cinslerinin farklılık arz etmesi halinde hangi döviz cinsinin kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) hesaplamasında esas alınacağı hak.
17 23/06/2015 56-165.01.02[22]-59769 İthalat bedeli transferinin ihracatçı yerine faktoring firmasına yapılması durumunda KKDF uygulaması
18 26/03/2015 70903105-165.01.03[232]-E.29920 Petrol arama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde KKDF uygulaması hk.
19 19/12/2014 70903105-165.01.03[199]-124712 Faktöring şirketlerinin ihracat faktöringinde kullanmak amacıyla yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF uygulması hk.
20 16/12/2014 70903105-165.01.03[218]-123340 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167/9-d ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 97/1-b maddesi kapsamında yapılan ithlatlarda KKDF uygulması hk.
21 04/12/2014 70903105-165.01.03[219]-119126 İthalat bedeli transferinin ihracatçı dışında yurt dışında başka bir firmaya yapılması durumunda KKDF uygulaması hk.
22 24/11/2014 70903105-165.01.03[214]-113649 İthalat işlemlerinde ödemenin rambursmanlı ödeme yöntemiyle yapılması durumunda KKDF uygulaması hk.
23 08/10/2014 70903105-165.01.02[213]-97686 Finansal kiralama ve faktoring şirketlerinin finasman şirketi kapsamında değerlendirilemeyeceğine ilişkin görüş hk.
24 18/07/2014 70903105-165.01.03[206]-76192 Bankalarca yurt dışına transfer edilen peşin ithalat bedellerinin yurt dışı banka tarafından gönderildiği durumlarda bedelin yeniden transferinde KKDF uygulaması hk.
25 29/05/2014 70903105-165.01.03[200]-57613 İhracat kredi ve ihracat kredisi garanti kuruluşları listesinde kayıtlı kuruluşların garantisi kapsamında yurt dışından sağlanan kredilerle yapılan ithalatlarda KKDF uygulaması hk.
26 27/03/2014 70903105-165.01.02[13]-34614 İthalat faktöringi işlemlerinde faktöring şirketinin yurtdışındaki ihracatçı firmaya yapacağı ödemenin peşin ödeme olarak kabul edilmesi hk.
27 18/03/2014 70903105-165.01.03[190]-31125 Gübre ve gübre hammaddesi ithalatında KKDF uygulaması hk.
28 23/03/2014 70903105-622.01[5601-1399]-33035 Ordu yardımlaşma kurumundan (OYAK) konut edinme amacıyla kullanılan konut kredilerinin daha uygun bir kredi ile kapatılması işleminde KKDF ve BSMV uygulaması hk.
29 31/05/2013 70903105-165.01.03[131]-49770 Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kredi kullanımı hk.
30 25/07/2012 B.07.1.GİB.0.01.68.165.01.02 Commodity Credit Corporation (CCC) kurumunun GSM 102 kredileri kapsamında yapılan ithalatlar ile kredi işlemleri üzerinden KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.
31 21/03/2012 B.07.1.GİB.0.01.68.165.02 İthalat bedelinin ihracatçının yurtdışındaki hesabına ödenmesi gerektiği hk.
32 12/01/2012 B.07.1.GİB.0.01.68.165.01.04 Elektrik ithalatı hk.
33 24/05/2011 B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03 Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere kullandırılacak krediler hk.
34 25/03/2009 B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7 Bildirimde bulunmayan kooperatifler ile ilgili olarak takdire sevk işlemi yapılıp yapılmayacağı veya mükellefiyetlerinin kapatılıp kapatılmayacağı, ya da fonun tamamen işlemden kaldırılıp kaldırılmayacağı konuları
35 23/03/2009 B.07.1.GİB.0.68/6802-7 İthalatçı firmaların akreditifli ödeme şekline göre gerçekleştirecekleri ithalat işlemlerinde akreditifi amir/ithalatçı sıfatıyla yurtdışındaki bankalar nezdinde açmayı tercih etmeleri ve bu akreditif bedellerinin Türkiye'deki bankacılık sistemi kullanılarak ithalatçı firmanın hesapları üzerinden ödenmesi sırasında, ithalatçı firmanın Türkiye'den yaptığı transferin ithalat ödemesi olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu ödemelerin hangi şartlar altında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulacağı
36 16/03/2009 B.07.1.GİB.0.68/6802-7/ Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler) kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi oranı
37 13/03/2009 B.07.1.GİB.0.68/6802-2/ Tüketicilerin kampanyalı kredi adı altında nispeten yüksek görünen faiz oranlı krediler yerine düşük faiz oranlı kredilere yönlendirildiği, ancak söz konusu kredilerde bankalarca vazgeçilen faiz geliri yerine o güne kadar alınan dosya masraflarının artırılması yoluna gidildiği ve dosya masrafı adı altında tahsil edilen veya kesilen tutarların genellikle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmadığı anlaşıldığından, uygulama birliğinin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi
38 06/01/2009 B.07.1.GİB.0.68/6802-7 / Basit usulde vergiye tabi kişilerin vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerden satın alacakları gayrimenkul veya ticari araçlar için kullanacakları krediler üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması için bu kişilerin ilgili bankaya hangi belgeleri ibraz etmeleri gerektiği hususu ile gerçek kişilere menkul kıymet alım satımı için kullandırılan kredilerin KKDF kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda bilgi istenilmekte ve kredi kullanımı sırasında mükellefiyet kaydı bulunmayan gerçek kişilerin daha sonra mükellefiyet tesis ettirerek kredi ile satın alınan iktisadi kıymetleri işletme aktifine kaydetmeleri halinde kredi kullandırım tarihi ile durumun bankaya tevsik edildiği tarih arasında tahakkuk eden faizler üzerinden tahsil edilen fon kesintilerin iade edilip edilmeyeceği
39 11/09/2008 B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7 Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine bağlı olarak tahakkuk edecek cezai faizin hesabı hakkında.
40 07/08/2008 B.07.1.GİB.0.02.68/6802- Yurtdışındaki asıl ihracatçı firmaya gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce herhangi bir ödeme yapılmamış olması halinde, birinci ithalatçıya ikinci ithalatçı tarafından yapılacak ödemelerin peşin ödeme sayılması mümkün bulunmadığı hakkında
41 21/07/2008 B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7 Fon kesintisi yapılmayacak işlemler hakkında
42 09/06/2008 B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/ Gümrük yükümlülüğünün başlama tarihinden önce ithalat işlemine ilişkin bedelin transfer edilmiş olması ve ödemeyi tevsik edici belgelerin ibrazı halinde, beyan edilen ödeme şekline bakılmaksızın, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerektiği hakkında.
43 01/06/2007 B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7 Serbest dolaşıma giriş beyannamesinde ödeme şekli akreditif olarak beyan edilen ancak beyanname eki banka belgesinde ödeme şeklinin standby akreditif olarak belirtilen ithalat sebebiyle bu ödeme şeklinin vadeli olup olmadığı ve kaynak kullanımını destekleme fonu tahsil edilip edilmeyeceği hk.
44 12/04/2007 B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7 Bazı Dernek ve Kurumların ihtiyacı için gerçekleştirilen ithalatlarda KKDF kesintisinin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında
45 27/05/2007 B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7 Vadeli ithalat işlemlerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin ödemesi hakkında
46 18/12/2006 B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7 Dahilde İşleme İzni kapsamında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatlarda kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi
47 12/10/2006 B.07.1.GİB.0.68/6802-7 / Vadesi 1 (bir) yılın altına düşmesinden dolayı yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen krediler hakkında.
48 12/10/2006 B.07.1.GİB.0.68/6802-7 / Yatırım teşvik belgesi kapsamında 1 (bir) yıldan uzun vadeli kullandırılan kredilerin bir yıldan önce kapatılması durumunda kaynak kullanımını destekleme fonunun cezai faiziyle birlikte tahsili
49 11/07/2006 B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2 Muhteviyat fazlası eşya ile ilgili olarak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisinin cezai faizi ile birlikte tahsil edilmesi gerktiği hakkında
50 27/12/2004 B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2 Bankacılık hizmetleri sözleşmesi gereğince, hizmet ücretlerinin zamanında ödenmemesi nedeniyle tahsil edilen gecikme cezaları ve faizler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi