Buradasınız

- DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: 30642 (3.Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 31 Aralık, 2018 Adı: UID:
İçerik:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                   Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :                                                                                                         

a) Noter kağıdı                                                                                                          13,50

b) Beyanname                                                                                                           13,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                                      27,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

3 - Pasaportlar                                                                                                      133,50

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                                                89,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                                                               

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                                       22,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                                                                             22,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                   45,00

7 - Aile cüzdanları                                                                                                121,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

9 - Sürücü belgeleri                                                                                              166,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                            166,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                                                      

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                            148,50

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                               124,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                8,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                                           12,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                          89,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                       89,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 13,00 TL  olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2018 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:56) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 1:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                   Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :                                                                                                         

a) Noter kağıdı                                                                                                          13,50

b) Beyanname                                                                                                           13,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                                      27,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

3 - Pasaportlar                                                                                                      133,50

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                                                89,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                                                               

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                                       22,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                                                                             22,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                   45,00

7 - Aile cüzdanları                                                                                                121,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

9 - Sürücü belgeleri                                                                                              166,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                            166,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                                                      

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                            148,50

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                               124,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                8,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                                           12,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                          89,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                       89,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 13,00 TL  olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2018 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:56) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 2:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                   Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :                                                                                                         

a) Noter kağıdı                                                                                                          13,50

b) Beyanname                                                                                                           13,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                                      27,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

3 - Pasaportlar                                                                                                      133,50

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                                                89,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                                                               

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                                       22,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                                                                             22,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                   45,00

7 - Aile cüzdanları                                                                                                121,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

9 - Sürücü belgeleri                                                                                              166,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                            166,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                                                      

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                            148,50

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                               124,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                8,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                                           12,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                          89,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                       89,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 13,00 TL  olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2018 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:56) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete No: 30286 (M) Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 30 Aralık, 2017 Adı: UID:
İçerik:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                     Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :                                                                                                          

a)      Noter kağıdı                                                                                                      11,00

b)      Beyanname                                                                                                       11,00

c)      Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                                   22,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                 

3 – Pasaportlar                                                                                                       108,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                                                    72,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                                                                 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                                         18,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                                                                               18,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                    37,00

7 - Aile cüzdanları                                                                                                    98,50

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                  

9 - Sürücü belgeleri                                                                                                134,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                             134,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                                                        

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                              120,00

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                                100,00

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)                                                                 6,50

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                                            10,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                           72,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                         72,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 10,50 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2017 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:52) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 1:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                     Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :                                                                                                          

a)      Noter kağıdı                                                                                                      11,00

b)      Beyanname                                                                                                       11,00

c)      Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                                   22,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                 

3 – Pasaportlar                                                                                                       108,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                                                    72,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                                                                 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                                         18,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                                                                               18,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                    37,00

7 - Aile cüzdanları                                                                                                    98,50

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                  

9 - Sürücü belgeleri                                                                                                134,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                             134,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                                                        

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                              120,00

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                                100,00

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)                                                                 6,50

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                                            10,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                           72,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                         72,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 10,50 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2017 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:52) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 2:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                     Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :                                                                                                          

a)      Noter kağıdı                                                                                                      11,00

b)      Beyanname                                                                                                       11,00

c)      Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                                   22,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                 

3 – Pasaportlar                                                                                                       108,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                                                    72,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                                                                 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                                         18,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                                                                               18,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                    37,00

7 - Aile cüzdanları                                                                                                    98,50

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                  

9 - Sürücü belgeleri                                                                                                134,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                             134,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                                                        

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                              120,00

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                                100,00

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)                                                                 6,50

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                                            10,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                           72,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                         72,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 10,50 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2017 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:52) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete No: 29925 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 21 Aralık, 2016 Adı: UID:
İçerik:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

     a) Noter kağıdı

9,50

     b) Beyanname

9,50

     c) Protesto, vekaletname, re'sen senet

19,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

94,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

63,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 –

 

(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

16,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

 

kimlik kartı

16,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

32,00

7 - Aile cüzdanları

86,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

117,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

117,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

117,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

88,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

85,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00

17 - (22.12.2016 tarih ve 29926 sayılı Resmi Gazeteyle düzeltilen ibare)Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) (*)

63,00

(*)Önceki şekli: Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanununa eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 9,00 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 1:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

     a) Noter kağıdı

9,50

     b) Beyanname

9,50

     c) Protesto, vekaletname, re'sen senet

19,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

94,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

63,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 –

 

(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

16,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

 

kimlik kartı

16,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

32,00

7 - Aile cüzdanları

86,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

117,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

117,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

117,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

88,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

85,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00

17 - (22.12.2016 tarih ve 29926 sayılı Resmi Gazeteyle düzeltilen ibare)Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) (*)

63,00

(*)Önceki şekli: Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanununa eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 9,00 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 2:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

     a) Noter kağıdı

9,50

     b) Beyanname

9,50

     c) Protesto, vekaletname, re'sen senet

19,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

94,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

63,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 –

 

(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

16,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

 

kimlik kartı

16,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

32,00

7 - Aile cüzdanları

86,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

117,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

117,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

117,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

88,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

85,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00

17 - (22.12.2016 tarih ve 29926 sayılı Resmi Gazeteyle düzeltilen ibare)Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) (*)

63,00

(*)Önceki şekli: Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanununa eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 9,00 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete No: 29573 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 25 Aralık, 2015 Adı: UID:
İçerik:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2016 yılında uygulanacak satış bedellerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Değerli   Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter   kağıdı

8,80

b) Beyanname

8,80

c)   Protesto, vekaletname, re’sen senet

17,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

87,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

58,50

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

8,00

7 - Aile cüzdanları

80,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

108,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

108,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

108,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

81,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

81,50

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi   Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,00

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 1:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2016 yılında uygulanacak satış bedellerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Değerli   Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter   kağıdı

8,80

b) Beyanname

8,80

c)   Protesto, vekaletname, re’sen senet

17,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

87,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

58,50

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

8,00

7 - Aile cüzdanları

80,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

108,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

108,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

108,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

81,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

81,50

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi   Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,00

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 2:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2016 yılında uygulanacak satış bedellerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Değerli   Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter   kağıdı

8,80

b) Beyanname

8,80

c)   Protesto, vekaletname, re’sen senet

17,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

87,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

58,50

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

8,00

7 - Aile cüzdanları

80,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

108,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

108,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

108,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

81,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

81,50

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi   Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,00

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete No: 25691 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 5 Ocak, 2005 Adı: UID: 267KJ3EEN8BSIHGS
İçerik:

Bilindiği üzere, 210(1) sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343(2) sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Kanuna bağlı tabloda yer alan kira sözleşme kağıtları, askerlik cüzdanları ve bono kağıtları (emre muharrer senetler) 5281(3) sayılı Kanunun 14 maddesi hükmüne göre 1.1.2005 tarihinden itibaren tablodan çıkarılmıştır.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve 5083(4) sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Yeni Türk Lirası olarak tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın CinsiBedel (YTL.)
1- Noter kağıtları : 
a) Noter kağıdı
2,20
b) Beyanname
2,20
c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
4,40
2- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
3- Pasaportlar
66,00
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri
66,00
5- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
6- Nüfus cüzdanları
2,20
7- Aile cüzdanları
22,00
8- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
9- Sürücü belgeleri
27,00
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
27,00
11- Motorlu araç trafik belgesi
27,00
12- Motorlu araç tescil belgesi
22,00
13- İş makinesi tescil belgesi
22,00
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1,50
Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2005 tarihinden itibaren saymanlıklar, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Saymanlıklarda, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

(1) 28/2/1963 tarih ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 28/11/1980 tarih ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 31/1/2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 210(1) sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343(2) sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Kanuna bağlı tabloda yer alan kira sözleşme kağıtları, askerlik cüzdanları ve bono kağıtları (emre muharrer senetler) 5281(3) sayılı Kanunun 14 maddesi hükmüne göre 1.1.2005 tarihinden itibaren tablodan çıkarılmıştır.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve 5083(4) sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Yeni Türk Lirası olarak tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın CinsiBedel (YTL.)
1- Noter kağıtları : 
a) Noter kağıdı
2,20
b) Beyanname
2,20
c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
4,40
2- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
3- Pasaportlar
66,00
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri
66,00
5- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
6- Nüfus cüzdanları
2,20
7- Aile cüzdanları
22,00
8- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
9- Sürücü belgeleri
27,00
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
27,00
11- Motorlu araç trafik belgesi
27,00
12- Motorlu araç tescil belgesi
22,00
13- İş makinesi tescil belgesi
22,00
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1,50
Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2005 tarihinden itibaren saymanlıklar, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Saymanlıklarda, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

(1) 28/2/1963 tarih ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 28/11/1980 tarih ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 31/1/2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 210(1) sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343(2) sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Kanuna bağlı tabloda yer alan kira sözleşme kağıtları, askerlik cüzdanları ve bono kağıtları (emre muharrer senetler) 5281(3) sayılı Kanunun 14 maddesi hükmüne göre 1.1.2005 tarihinden itibaren tablodan çıkarılmıştır.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve 5083(4) sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Yeni Türk Lirası olarak tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın CinsiBedel (YTL.)
1- Noter kağıtları : 
a) Noter kağıdı
2,20
b) Beyanname
2,20
c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
4,40
2- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
3- Pasaportlar
66,00
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri
66,00
5- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
6- Nüfus cüzdanları
2,20
7- Aile cüzdanları
22,00
8- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
9- Sürücü belgeleri
27,00
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
27,00
11- Motorlu araç trafik belgesi
27,00
12- Motorlu araç tescil belgesi
22,00
13- İş makinesi tescil belgesi
22,00
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1,50
Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2005 tarihinden itibaren saymanlıklar, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Saymanlıklarda, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

(1) 28/2/1963 tarih ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 28/11/1980 tarih ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 31/1/2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: 21439 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 18 Aralık, 1992 Adı: UID: 2W5EH9TU71X95K76
İçerik:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak alan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." Hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1.1.1993 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
2.000
b) Beyanname
2.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
4.000
2. Kira sözleşme kağıtları
4.000
3. Pasaportlar
150.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
150.000
5. Askerlik cüzdanları
3.000
6. Nüfus cüzdanları
3.000
7. Aile cüzdanları
30.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
50.000
9. Sürücü belgeleri
40.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
40.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
20.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
20.000
13. İş makinesi tescil belgesi
20.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1.1.1993 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1993 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur,

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak alan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." Hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1.1.1993 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
2.000
b) Beyanname
2.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
4.000
2. Kira sözleşme kağıtları
4.000
3. Pasaportlar
150.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
150.000
5. Askerlik cüzdanları
3.000
6. Nüfus cüzdanları
3.000
7. Aile cüzdanları
30.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
50.000
9. Sürücü belgeleri
40.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
40.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
20.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
20.000
13. İş makinesi tescil belgesi
20.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1.1.1993 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1993 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur,

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak alan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." Hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1.1.1993 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
2.000
b) Beyanname
2.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
4.000
2. Kira sözleşme kağıtları
4.000
3. Pasaportlar
150.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
150.000
5. Askerlik cüzdanları
3.000
6. Nüfus cüzdanları
3.000
7. Aile cüzdanları
30.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
50.000
9. Sürücü belgeleri
40.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
40.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
20.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
20.000
13. İş makinesi tescil belgesi
20.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1.1.1993 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1993 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur,

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID: 4I4ZHP9I7F5UV9M1
İçerik:

28.2.1963 tarihinde yürürlüğe giren 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununun 1 inci maddesinde, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen kâğıtların ve cüzdanların değerli kâğıt sayılacakları belirtilmiştir. Aynı kanunun 2 nci maddesine göre de, değerli kağıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması zorunlu bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Finansman Kanununun 113 üncü maddesi ile 210 sayılı kanuna ekli tabloda gösterilen bir kısım değerli kâğıtların bedelleri artırılmış ve ayrıca tabloya yeni kâğıtlar ithâl edilerek değerli kâğıtlar teriminin şümulü genişletilmiştir.

Değişiklikten sonra kanuna ekli değerli kâğıtlar tablosu aşağıdaki şekli almıştır :DEĞERLİ KÂĞITLAR TABLOSU
Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedeli
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
(1 TL.)
b) Beyanname
(1 TL.)
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
(2.TL.)
2. Kira sözleşme kağıtları
(2 TL.)
3. Pasaportlar 
a) Birinci sınıf kaplı olanlar
(100 TL.)
b) İkinci sınıf kaplı olanlar
(75 Tl.)
c) Diplomatik, özel ve hizmet damgalı pasaportlar
(50 TL.)
d) İş ve İşçi Bulma Kurumu vasıtaseyle ile bunların eş ve çocuklarına verilecek pasaportlar
(30 TL.)
4. İkamet tezkereleri
(50 TL.)
5. Evlenme cüzdanları 
a) Birinci sınıf kapl olanlar
(75 TL.)
b) İkincı sınıf kaplı olanlar
(10 TL.)
c)' Üçüncü sınıf kaplı olanlar
(250 TL.)
6. Nüfus cüzdanları  
a) Birinci sınıf kaplı olanlar
(10 TL.)
b) İkinci sınıf kaplı olanlar
(1 TL.)
7. İşletme Vergisi perakende satış vesikaları [50 adet)
[2,50 TL.)
8. Bono kâğıtları (Emre muharrer senetler) [10 adet)
(5 TL.)


Tabloda, 3 üncü fıkranın (c) bendinde ayrı bir pozisyonda gösterilen diplomatik, özel ve hizmet damgalı pasaportların bedelinde bir artırma yapılmamıştır. Bunlar eskiden olduğu gibi 50.- TL. bedelle satılacaktır.

Keza aynı fıkranın (d) bendinde yurt dışına İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığıyla çalışmak maksadiyle gidecek işçiler ile eş ve çocuklarına verilecek pasaportlar için de ayrı ve düşük bir bedel tesbit edilmiş bulunmaktadır.

7 ve 8 No. lu fıkralarla tabloya yeni kâğıtlar ilâve edilmiştir.

7. Fıkrada yazılı (İşletme vergisi perakende satış vesikası) Finansman Kanununun 11 inci maddesinin II. fıkrasında bahsedilen ve isletme vergisinin müşteriden tahsilinde kullanılan belgedir.

İşletme vergisinin vergi hukukumuza Finansman Kanunu ile girmesi dolayısiyle bahse konu işletme vergisi perakende satış vesikaları ihdas olunmuş, kullanılması ve basılması Değerli Kâğıtlar Kanununa tabi tutulmuştur.

8. fıkrada yazılı Bonolar (Emre yazılı senetler) bilindiği üzere, T. Ticaret Kanununun 688 inci maddesinde tanımlanmış olup kambiyo senetlerindendir. Ticarî münasebetlerde T. Ticaret Kanununun tesbit ettiği muhtevaya göre, fakat şekil şartına tabi olmaksızın serbestce düzenlenen mezkûr bonolar (Emre yazılı senetler) bundan böyle, 210 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Bakanlığımızca, bazı sütunları boş bırakılmak suretiyle ve bonolarda (Emre yazılı senetlerde) yer alması gereken ibareleri ihtiva edecek şekilde hazırlanıp bastırılacak ve 3468 sayılı Kanun gereğince, pul ve kıymetli kâğıt bayileri, noterler, bey ve mezun memurlar vasıtasiyle sattırılacaktır.

Bono kâğıtları 10 ar adetlik ciltler halinde ve bedeli de 5 TL. olmak üzere bastırılacaktır.

Ancak, Kanun yürürlüğe girdiği tarihte mezkür bonolar, değerli kâğıt olacağından, bu tarih ile bonoların Bakanlıkça değerli kâğıt olarak bastırılacağı tarihe kadar geçecek zaman içinde düzenlenecek bütün bonoların, 210 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince değerlendirilmesi icabeder.

Değerli kâğıtlar tablosunda yazılı kâğıtların, ilgili bulundukları işlemlerde ve kira sözleşmelerinin noterlerde yapılmaları halinde kullanılmaları mecburi bulunmaktadır. Bunların yerine adi kâğıt kullanılması halinde bu kâğıtların, 210 sayılı Kanunun 5 inci maddesi mucibince, değerli kâğıdın bedeli tutarında damga pulu yapıştırılmak suretiyle değerlendirilmesi lâzım gelir.

Bu hükme muhalefet eden noterler adına değerlendirilmesi gereken kâğıt bedelinin 5 katı tutarında ceza kesilecektir.

Diğer taraftan Değerli Kâğıtlar Kanunu usûl hukuku yönünden bir vergi kanunu mahiyetinde değildir. 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun 1. maddesinde Değerli Kâğıtlar Kanununun derpiş edilmemiş olması sebebiyle, bu kanunun uygulanmasına müteallik usul işlemleri, Vergi Usul Kanununun kapsamı dışında kalmaktadır. Ezcümle, 210 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan ihtilâflarda Vergi Usul Kanunundaki itiraz ve temyiz hükümlerinin tatbiki mümkün değildir.

Nitekim tatbikatta vergi dairelerince değerli kâğıtlar konusunda Noterler adına yapılan tarhiyata, Danıştay nezdinde dâvâ ikame edilmekte ve bu suretle açılan davalara da Danıştay'da bakılmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin ona göre yapılmasını tamimen rica ederim.

İçerik 1:

28.2.1963 tarihinde yürürlüğe giren 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununun 1 inci maddesinde, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen kâğıtların ve cüzdanların değerli kâğıt sayılacakları belirtilmiştir. Aynı kanunun 2 nci maddesine göre de, değerli kağıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması zorunlu bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Finansman Kanununun 113 üncü maddesi ile 210 sayılı kanuna ekli tabloda gösterilen bir kısım değerli kâğıtların bedelleri artırılmış ve ayrıca tabloya yeni kâğıtlar ithâl edilerek değerli kâğıtlar teriminin şümulü genişletilmiştir.

Değişiklikten sonra kanuna ekli değerli kâğıtlar tablosu aşağıdaki şekli almıştır :DEĞERLİ KÂĞITLAR TABLOSU
Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedeli
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
(1 TL.)
b) Beyanname
(1 TL.)
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
(2.TL.)
2. Kira sözleşme kağıtları
(2 TL.)
3. Pasaportlar 
a) Birinci sınıf kaplı olanlar
(100 TL.)
b) İkinci sınıf kaplı olanlar
(75 Tl.)
c) Diplomatik, özel ve hizmet damgalı pasaportlar
(50 TL.)
d) İş ve İşçi Bulma Kurumu vasıtaseyle ile bunların eş ve çocuklarına verilecek pasaportlar
(30 TL.)
4. İkamet tezkereleri
(50 TL.)
5. Evlenme cüzdanları 
a) Birinci sınıf kapl olanlar
(75 TL.)
b) İkincı sınıf kaplı olanlar
(10 TL.)
c)' Üçüncü sınıf kaplı olanlar
(250 TL.)
6. Nüfus cüzdanları  
a) Birinci sınıf kaplı olanlar
(10 TL.)
b) İkinci sınıf kaplı olanlar
(1 TL.)
7. İşletme Vergisi perakende satış vesikaları [50 adet)
[2,50 TL.)
8. Bono kâğıtları (Emre muharrer senetler) [10 adet)
(5 TL.)


Tabloda, 3 üncü fıkranın (c) bendinde ayrı bir pozisyonda gösterilen diplomatik, özel ve hizmet damgalı pasaportların bedelinde bir artırma yapılmamıştır. Bunlar eskiden olduğu gibi 50.- TL. bedelle satılacaktır.

Keza aynı fıkranın (d) bendinde yurt dışına İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığıyla çalışmak maksadiyle gidecek işçiler ile eş ve çocuklarına verilecek pasaportlar için de ayrı ve düşük bir bedel tesbit edilmiş bulunmaktadır.

7 ve 8 No. lu fıkralarla tabloya yeni kâğıtlar ilâve edilmiştir.

7. Fıkrada yazılı (İşletme vergisi perakende satış vesikası) Finansman Kanununun 11 inci maddesinin II. fıkrasında bahsedilen ve isletme vergisinin müşteriden tahsilinde kullanılan belgedir.

İşletme vergisinin vergi hukukumuza Finansman Kanunu ile girmesi dolayısiyle bahse konu işletme vergisi perakende satış vesikaları ihdas olunmuş, kullanılması ve basılması Değerli Kâğıtlar Kanununa tabi tutulmuştur.

8. fıkrada yazılı Bonolar (Emre yazılı senetler) bilindiği üzere, T. Ticaret Kanununun 688 inci maddesinde tanımlanmış olup kambiyo senetlerindendir. Ticarî münasebetlerde T. Ticaret Kanununun tesbit ettiği muhtevaya göre, fakat şekil şartına tabi olmaksızın serbestce düzenlenen mezkûr bonolar (Emre yazılı senetler) bundan böyle, 210 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Bakanlığımızca, bazı sütunları boş bırakılmak suretiyle ve bonolarda (Emre yazılı senetlerde) yer alması gereken ibareleri ihtiva edecek şekilde hazırlanıp bastırılacak ve 3468 sayılı Kanun gereğince, pul ve kıymetli kâğıt bayileri, noterler, bey ve mezun memurlar vasıtasiyle sattırılacaktır.

Bono kâğıtları 10 ar adetlik ciltler halinde ve bedeli de 5 TL. olmak üzere bastırılacaktır.

Ancak, Kanun yürürlüğe girdiği tarihte mezkür bonolar, değerli kâğıt olacağından, bu tarih ile bonoların Bakanlıkça değerli kâğıt olarak bastırılacağı tarihe kadar geçecek zaman içinde düzenlenecek bütün bonoların, 210 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince değerlendirilmesi icabeder.

Değerli kâğıtlar tablosunda yazılı kâğıtların, ilgili bulundukları işlemlerde ve kira sözleşmelerinin noterlerde yapılmaları halinde kullanılmaları mecburi bulunmaktadır. Bunların yerine adi kâğıt kullanılması halinde bu kâğıtların, 210 sayılı Kanunun 5 inci maddesi mucibince, değerli kâğıdın bedeli tutarında damga pulu yapıştırılmak suretiyle değerlendirilmesi lâzım gelir.

Bu hükme muhalefet eden noterler adına değerlendirilmesi gereken kâğıt bedelinin 5 katı tutarında ceza kesilecektir.

Diğer taraftan Değerli Kâğıtlar Kanunu usûl hukuku yönünden bir vergi kanunu mahiyetinde değildir. 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun 1. maddesinde Değerli Kâğıtlar Kanununun derpiş edilmemiş olması sebebiyle, bu kanunun uygulanmasına müteallik usul işlemleri, Vergi Usul Kanununun kapsamı dışında kalmaktadır. Ezcümle, 210 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan ihtilâflarda Vergi Usul Kanunundaki itiraz ve temyiz hükümlerinin tatbiki mümkün değildir.

Nitekim tatbikatta vergi dairelerince değerli kâğıtlar konusunda Noterler adına yapılan tarhiyata, Danıştay nezdinde dâvâ ikame edilmekte ve bu suretle açılan davalara da Danıştay'da bakılmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin ona göre yapılmasını tamimen rica ederim.

İçerik 2:

28.2.1963 tarihinde yürürlüğe giren 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununun 1 inci maddesinde, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen kâğıtların ve cüzdanların değerli kâğıt sayılacakları belirtilmiştir. Aynı kanunun 2 nci maddesine göre de, değerli kağıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması zorunlu bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Finansman Kanununun 113 üncü maddesi ile 210 sayılı kanuna ekli tabloda gösterilen bir kısım değerli kâğıtların bedelleri artırılmış ve ayrıca tabloya yeni kâğıtlar ithâl edilerek değerli kâğıtlar teriminin şümulü genişletilmiştir.

Değişiklikten sonra kanuna ekli değerli kâğıtlar tablosu aşağıdaki şekli almıştır :DEĞERLİ KÂĞITLAR TABLOSU
Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedeli
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
(1 TL.)
b) Beyanname
(1 TL.)
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
(2.TL.)
2. Kira sözleşme kağıtları
(2 TL.)
3. Pasaportlar 
a) Birinci sınıf kaplı olanlar
(100 TL.)
b) İkinci sınıf kaplı olanlar
(75 Tl.)
c) Diplomatik, özel ve hizmet damgalı pasaportlar
(50 TL.)
d) İş ve İşçi Bulma Kurumu vasıtaseyle ile bunların eş ve çocuklarına verilecek pasaportlar
(30 TL.)
4. İkamet tezkereleri
(50 TL.)
5. Evlenme cüzdanları 
a) Birinci sınıf kapl olanlar
(75 TL.)
b) İkincı sınıf kaplı olanlar
(10 TL.)
c)' Üçüncü sınıf kaplı olanlar
(250 TL.)
6. Nüfus cüzdanları  
a) Birinci sınıf kaplı olanlar
(10 TL.)
b) İkinci sınıf kaplı olanlar
(1 TL.)
7. İşletme Vergisi perakende satış vesikaları [50 adet)
[2,50 TL.)
8. Bono kâğıtları (Emre muharrer senetler) [10 adet)
(5 TL.)


Tabloda, 3 üncü fıkranın (c) bendinde ayrı bir pozisyonda gösterilen diplomatik, özel ve hizmet damgalı pasaportların bedelinde bir artırma yapılmamıştır. Bunlar eskiden olduğu gibi 50.- TL. bedelle satılacaktır.

Keza aynı fıkranın (d) bendinde yurt dışına İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığıyla çalışmak maksadiyle gidecek işçiler ile eş ve çocuklarına verilecek pasaportlar için de ayrı ve düşük bir bedel tesbit edilmiş bulunmaktadır.

7 ve 8 No. lu fıkralarla tabloya yeni kâğıtlar ilâve edilmiştir.

7. Fıkrada yazılı (İşletme vergisi perakende satış vesikası) Finansman Kanununun 11 inci maddesinin II. fıkrasında bahsedilen ve isletme vergisinin müşteriden tahsilinde kullanılan belgedir.

İşletme vergisinin vergi hukukumuza Finansman Kanunu ile girmesi dolayısiyle bahse konu işletme vergisi perakende satış vesikaları ihdas olunmuş, kullanılması ve basılması Değerli Kâğıtlar Kanununa tabi tutulmuştur.

8. fıkrada yazılı Bonolar (Emre yazılı senetler) bilindiği üzere, T. Ticaret Kanununun 688 inci maddesinde tanımlanmış olup kambiyo senetlerindendir. Ticarî münasebetlerde T. Ticaret Kanununun tesbit ettiği muhtevaya göre, fakat şekil şartına tabi olmaksızın serbestce düzenlenen mezkûr bonolar (Emre yazılı senetler) bundan böyle, 210 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Bakanlığımızca, bazı sütunları boş bırakılmak suretiyle ve bonolarda (Emre yazılı senetlerde) yer alması gereken ibareleri ihtiva edecek şekilde hazırlanıp bastırılacak ve 3468 sayılı Kanun gereğince, pul ve kıymetli kâğıt bayileri, noterler, bey ve mezun memurlar vasıtasiyle sattırılacaktır.

Bono kâğıtları 10 ar adetlik ciltler halinde ve bedeli de 5 TL. olmak üzere bastırılacaktır.

Ancak, Kanun yürürlüğe girdiği tarihte mezkür bonolar, değerli kâğıt olacağından, bu tarih ile bonoların Bakanlıkça değerli kâğıt olarak bastırılacağı tarihe kadar geçecek zaman içinde düzenlenecek bütün bonoların, 210 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince değerlendirilmesi icabeder.

Değerli kâğıtlar tablosunda yazılı kâğıtların, ilgili bulundukları işlemlerde ve kira sözleşmelerinin noterlerde yapılmaları halinde kullanılmaları mecburi bulunmaktadır. Bunların yerine adi kâğıt kullanılması halinde bu kâğıtların, 210 sayılı Kanunun 5 inci maddesi mucibince, değerli kâğıdın bedeli tutarında damga pulu yapıştırılmak suretiyle değerlendirilmesi lâzım gelir.

Bu hükme muhalefet eden noterler adına değerlendirilmesi gereken kâğıt bedelinin 5 katı tutarında ceza kesilecektir.

Diğer taraftan Değerli Kâğıtlar Kanunu usûl hukuku yönünden bir vergi kanunu mahiyetinde değildir. 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun 1. maddesinde Değerli Kâğıtlar Kanununun derpiş edilmemiş olması sebebiyle, bu kanunun uygulanmasına müteallik usul işlemleri, Vergi Usul Kanununun kapsamı dışında kalmaktadır. Ezcümle, 210 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan ihtilâflarda Vergi Usul Kanunundaki itiraz ve temyiz hükümlerinin tatbiki mümkün değildir.

Nitekim tatbikatta vergi dairelerince değerli kâğıtlar konusunda Noterler adına yapılan tarhiyata, Danıştay nezdinde dâvâ ikame edilmekte ve bu suretle açılan davalara da Danıştay'da bakılmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin ona göre yapılmasını tamimen rica ederim.

Resmi Gazete No: 20388 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 30 Aralık, 1989 Adı: UID: 7A5O5D5XTAWDWQA4
İçerik:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1.1.1990 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
400
b) Beyanname
400
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
800
2. Kira sözleşme kağıtları
800
3. Pasaportlar
30.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
30.000
5. Askerlik cüzdanları
500
6. Nüfus cüzdanları
500
7. Aile cüzdanları
5000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
10000
9. Sürücü belgeleri
5000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
5000
11. Motorlu araç trafik belgesi
2.500
12. Motorlu araç tescil belgesi
2.500
13. İş makinesi tescil belgesi
2.500


Sözkonusu değerli kağıtlar, 1.1.1990 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1990 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1.1.1990 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
400
b) Beyanname
400
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
800
2. Kira sözleşme kağıtları
800
3. Pasaportlar
30.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
30.000
5. Askerlik cüzdanları
500
6. Nüfus cüzdanları
500
7. Aile cüzdanları
5000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
10000
9. Sürücü belgeleri
5000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
5000
11. Motorlu araç trafik belgesi
2.500
12. Motorlu araç tescil belgesi
2.500
13. İş makinesi tescil belgesi
2.500


Sözkonusu değerli kağıtlar, 1.1.1990 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1990 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1.1.1990 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
400
b) Beyanname
400
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
800
2. Kira sözleşme kağıtları
800
3. Pasaportlar
30.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
30.000
5. Askerlik cüzdanları
500
6. Nüfus cüzdanları
500
7. Aile cüzdanları
5000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
10000
9. Sürücü belgeleri
5000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
5000
11. Motorlu araç trafik belgesi
2.500
12. Motorlu araç tescil belgesi
2.500
13. İş makinesi tescil belgesi
2.500


Sözkonusu değerli kağıtlar, 1.1.1990 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1990 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 17708 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 29 Mayıs, 1982 Adı: UID: 8BQBFNEJ1CAOVZHD
İçerik:
Bilindiği üzere, 21 Şubat 1981 tarih ve 17258 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri no.lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğinin IV-Değerli Kağıt Haline Getirilmemiş Fatura Kesilmesi ve Kullanılmasında Uygulanacak İşlemler bölümünde, "1.3.1981 tarihinden sonra değerli kağıt haline getirilmemiş (Bandrolsuz ve makbuz karşılığı değerli kağıt bedelini ödediğine dair gerekli bilgiyi taşıyan kaşe kullanılmamış veya Defterdarlık, Malmüdürlüğü veya Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından tasdik edildiği şerhi bulunmayan) faturalar, fatura niteliğinde kabul edilmiyecek, düzenleyenler ile bu tür faturaları kullananlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik 344 üncü maddesi uyarınca sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmiş ve bunları bilerek kullanmış olarak kabul edilecek ve ilgililer hakkında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre cezalı tarhiyat yapılacaktır." denilmiştir.

Söz konusu bölüm; tatbik olanağı bulunmadığından 2 Seri No.lu Tebliğin yürürlük tarihi olan 1.3.1981 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamadan kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin ona göre yapılmasını rica ederim.


(*) 4 Seri No.lu Genel Tebliğile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

İçerik 1:
Bilindiği üzere, 21 Şubat 1981 tarih ve 17258 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri no.lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğinin IV-Değerli Kağıt Haline Getirilmemiş Fatura Kesilmesi ve Kullanılmasında Uygulanacak İşlemler bölümünde, "1.3.1981 tarihinden sonra değerli kağıt haline getirilmemiş (Bandrolsuz ve makbuz karşılığı değerli kağıt bedelini ödediğine dair gerekli bilgiyi taşıyan kaşe kullanılmamış veya Defterdarlık, Malmüdürlüğü veya Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından tasdik edildiği şerhi bulunmayan) faturalar, fatura niteliğinde kabul edilmiyecek, düzenleyenler ile bu tür faturaları kullananlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik 344 üncü maddesi uyarınca sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmiş ve bunları bilerek kullanmış olarak kabul edilecek ve ilgililer hakkında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre cezalı tarhiyat yapılacaktır." denilmiştir.

Söz konusu bölüm; tatbik olanağı bulunmadığından 2 Seri No.lu Tebliğin yürürlük tarihi olan 1.3.1981 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamadan kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin ona göre yapılmasını rica ederim.


(*) 4 Seri No.lu Genel Tebliğile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

İçerik 2:
Bilindiği üzere, 21 Şubat 1981 tarih ve 17258 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri no.lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğinin IV-Değerli Kağıt Haline Getirilmemiş Fatura Kesilmesi ve Kullanılmasında Uygulanacak İşlemler bölümünde, "1.3.1981 tarihinden sonra değerli kağıt haline getirilmemiş (Bandrolsuz ve makbuz karşılığı değerli kağıt bedelini ödediğine dair gerekli bilgiyi taşıyan kaşe kullanılmamış veya Defterdarlık, Malmüdürlüğü veya Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından tasdik edildiği şerhi bulunmayan) faturalar, fatura niteliğinde kabul edilmiyecek, düzenleyenler ile bu tür faturaları kullananlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik 344 üncü maddesi uyarınca sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmiş ve bunları bilerek kullanmış olarak kabul edilecek ve ilgililer hakkında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre cezalı tarhiyat yapılacaktır." denilmiştir.

Söz konusu bölüm; tatbik olanağı bulunmadığından 2 Seri No.lu Tebliğin yürürlük tarihi olan 1.3.1981 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamadan kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin ona göre yapılmasını rica ederim.


(*) 4 Seri No.lu Genel Tebliğile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Resmi Gazete No: 27802 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 31 Aralık, 2010 Adı: UID: 8LK0gRQ1me6ademO
İçerik:

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,
"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi   
Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları: 
a) Noter kağıdı 
5,40
b) Beyanname 
5,40
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
10,80
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
-
3 - Pasaportlar 
54,00
4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri
149,00
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
-
6 - Nüfus cüzdanları
5,00
7 - Aile cüzdanları
50,00
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
-
9 - Sürücü belgeleri
67,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
67,00
11 - Motorlu araç trafik belgesi
67,00
12 - Motorlu araç tescil belgesi
50,00
13 - İş makinesi tescil belgesi
50,00
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)
3,30

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2011 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.  

İçerik 1:

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,
"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi   
Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları: 
a) Noter kağıdı 
5,40
b) Beyanname 
5,40
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
10,80
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
-
3 - Pasaportlar 
54,00
4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri
149,00
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
-
6 - Nüfus cüzdanları
5,00
7 - Aile cüzdanları
50,00
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
-
9 - Sürücü belgeleri
67,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
67,00
11 - Motorlu araç trafik belgesi
67,00
12 - Motorlu araç tescil belgesi
50,00
13 - İş makinesi tescil belgesi
50,00
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)
3,30

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2011 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.  

İçerik 2:

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,
"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi   
Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları: 
a) Noter kağıdı 
5,40
b) Beyanname 
5,40
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
10,80
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
-
3 - Pasaportlar 
54,00
4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri
149,00
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
-
6 - Nüfus cüzdanları
5,00
7 - Aile cüzdanları
50,00
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
-
9 - Sürücü belgeleri
67,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
67,00
11 - Motorlu araç trafik belgesi
67,00
12 - Motorlu araç tescil belgesi
50,00
13 - İş makinesi tescil belgesi
50,00
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)
3,30

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2011 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.  

Sayfalar