Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 18/01/2017
E.g., 18/01/2017
8
Eylül
2016
08/09/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9153 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda...
2
Eylül
2016
Sakarya Üniversitesi tarafından organize edilen ve "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi" (AB Projesi-IPA Bileşen I) kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araşt...
1
Eylül
2016
Başkanlığımızca hazırlanan 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğ Taslağında; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan alınan izinl...
25
Ağustos
2016
25/08/2016 tarih ve 29812  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 68 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde; emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin yer aldığı cetvel ve açıklamalara yer verilmiştir....
23
Ağustos
2016
23/08/2016 tarih ve 29810 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğde (Seri No:1);  borçluların kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitle ödeme imkanı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla s...
19
Ağustos
2016
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Söz konusu Kanun ile,...
17
Ağustos
2016
09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;...
16
Ağustos
2016
Tokat Defterdarlığı Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğünün plaka harf grubu rehberinde yapılan düzenleme nedeniyle Tokat İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi yeniden hazırlanmıştır....
15
Ağustos
2016
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti arasında akdedilmesi öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin ilk tur müzakereler 10-12 Ağustos 2016 tarihleri arasında Hong Kong’da gerçekleştirilmiştir....

Sayfalar