Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 18/09/2018
E.g., 18/09/2018
28
Mayıs
2018
Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyen mükellefler, Kanun kapsamındaki işlemlerine yönelik başvurularını;...
28
Mayıs
2018
26/05/2018 tarihli ve 30432 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) ile ; 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 5520 sayılı Kuruml...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Sıra No:498) ; 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğ ile öngörülen zorunlulukların yerine getirilmesi bakımın...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 497 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 7103 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 30 uncu maddesiyle, madde kapsamına giren mükelleflerce maddede belirt...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 496 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci maddesi uyarınca imha edilmesi gereken malların değerlenmesinde genel uygulamaya ilişkin açıklamalar ile 7103 sayı...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 495 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 7103 sayılı Kanun ile 213 sayılı vergi Usul Kanununa eklenen 280/A maddesi ile 7103 sayılı Kanunun yayımı tarihinden son...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yapılan değişikliğe istinaden elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olara...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve VUK-107 / 2018-11 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mayıs 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Be...
21
Mayıs
2018
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 22/5/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak ...

Sayfalar