Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 18/08/2018
E.g., 18/08/2018
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) ile ; 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 5520 sayılı Kuruml...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Sıra No:498) ; 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğ ile öngörülen zorunlulukların yerine getirilmesi bakımın...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 497 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 7103 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 30 uncu maddesiyle, madde kapsamına giren mükelleflerce maddede belirt...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 496 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci maddesi uyarınca imha edilmesi gereken malların değerlenmesinde genel uygulamaya ilişkin açıklamalar ile 7103 sayı...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 495 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 7103 sayılı Kanun ile 213 sayılı vergi Usul Kanununa eklenen 280/A maddesi ile 7103 sayılı Kanunun yayımı tarihinden son...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yapılan değişikliğe istinaden elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olara...
25
Mayıs
2018
25/05/2018 tarihli ve VUK-107 / 2018-11 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mayıs 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Be...
21
Mayıs
2018
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 22/5/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak ...
21
Mayıs
2018
23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır....
18
Mayıs
2018
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır....

Sayfalar