Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 30/06/2017
E.g., 30/06/2017
13
Şubat
2017
11/02/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 6455 sayılı Kanunla eklenen 153/A maddesiyle, sahte belge düzenlediği tespit edilen mükellefler ile münhasıran sahte belge düzenlemek için mükellefiyet tesis ettirdiği ...
13
Şubat
2017
11/02/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 27/01/2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanunla,...
8
Şubat
2017
08/02/2017 tarihli ve 29973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit ...
3
Şubat
2017
03/02/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında;  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) ve (IV) sayılı listedeki bazı malların ÖTV oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmesine, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli...
2
Şubat
2017
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin ilk tur müzakereler 26-27 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara'da tamamlanmıştır....
1
Şubat
2017
2016 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile “Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı” Broşürüne, Başkanlığımız internet sayfa...
30
Ocak
2017
Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esasların belirlendiği 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanu...
30
Ocak
2017
29/01/2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğinde, 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik ...
27
Ocak
2017
Kocaeli Ticaret Odası binasında açılması uygun görülen Kocaeli Ticaret Odası Dış Veznesi, Ticaret Sicil Harçları tahsilatının 01.01.2017 tarihinden itibaren Ticaret Sicil Odalarınca yapılmasına başlandığından 31.12.2016 tarihi itibariyle kapatılmıştır....
27
Ocak
2017
18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci...

Sayfalar