Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 19/02/2019
E.g., 19/02/2019
21
Nisan
2006
Bu tebliğde, KDV yönünden mükellefiyeti bulunmayan Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicilerine Türkiye - AB Çerçeve Anlaşması kapsamında satın aldıkları mal, hizmet ve işlerle ilgili ödedikleri KDV'nin iadesine ilişkin usul ve esaslar, iadeye ilişkin vergi dairesince yapılacak iş ve işlemler ile uygulama...
21
Nisan
2006
Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 2006/10302 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay i...
20
Nisan
2006
Bu tebliğde; Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listelerde yer alan mallara ilişkin Dahilde İşleme Rejimi uygulamasına ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan 87.02 tarife pozisyonundaki araçların vergilendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve 6 Seri No.lu Özel ...
19
Nisan
2006
Nisan ayı içinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilmesi, 2005 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin verilme dönemine rastlamış olması nedeniyle aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerin Mart 2006 dönemine, üç aylık vergilendirme dönemine tabi ...
18
Nisan
2006
Ocak-Şubat-Mart 2006 vergilendirme dönemine ilişkin üçer aylık muhtasar beyanname ile Mart 2006 vergilendirme dönemine ilişkin aylık muhtasar beyannamenin verilme süresi 24 Nisan 2006 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır....
18
Nisan
2006
Gelir Vergisi tarifelerinin değişmesi nedeniyle, fazla veya eksik kesildiği tespit edilen vergilerin işlemlerinin nasıl yerine getirileceğini açıklayan 50 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirküleri yayınlanmıştır. ...
12
Nisan
2006
"Kurumlar Vergisi Beyannamesi" ile "Kurum Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim" Otomasyonlu Vergi Dairelerine Tek Nüsha Olarak Verilecektir....
12
Nisan
2006
Vergi Usul Kanununun 17. maddesindeki yetkiye dayanılarak, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 takvim yılına ait Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 25 Nisan 2006 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır. ...
10
Nisan
2006
Bu kanunla;Gelir Vergisi Kanunu'nda,- "Gelir Vergisi tarifelerini" içeren 103. madde değiştirilmiş,- "Yatırım İndirimi" ni içeren 19. madde yürürlükten kaldırılmış,...
7
Nisan
2006
2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları % 8 olarak belirlenen tekstil ürünlerinin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını gösteren listeye ulaşmak için tıklayınız....

Sayfalar