Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 20/04/2019
E.g., 20/04/2019
11
Temmuz
2006
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 360 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği'nde; Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu'nun oluşumu, yetkisi, sekreterya hizmetleri, komisyonun yetkisine giren uzlaşma taleplerine ilişkin dilekçeler ve diğer hususlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. ...
11
Temmuz
2006
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 359 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği'nde; , ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve 2006 yılında yapılacak olan açıkla...
11
Temmuz
2006
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 99 seri nolu KDV Genel Tebliği'nde; İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması, Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İktisap Edilecek Apron Otobüsleri, İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Tanımı, İhraç Kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesinde Yer Alması Gereken İm...
11
Temmuz
2006
08.07.2006 tarih ve 26222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespiti ile ilgili olarak 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki (I) sayılı listenin 11 inci sırası "Net alanı 150 m2'ye kadar konut...
8
Temmuz
2006
Bu Sirküler'de; Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) Sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde girdi olarak kullanılması (sonradan damıtma veya benzeri yöntemlerle ayrıştırılmış olması işlemi dahil) halinde, ÖTV Kanunu'nun 8/1 inci maddes...
7
Temmuz
2006
5527 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklikle; dar mükellef gerçek kişi ve kurumların finansal araçlardan, Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlara uygulanacak stopaj oranı sıfır olarak belirlenmiş ve yatırımcıların beyanname vermeyeceği, stopaj sis...
28
Haziran
2006
Konu ile ilgili olarak yayınlanan 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri'nde; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yapılacak kurumlar vergisi kesintisinde uygulanacak oranlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. ...
23
Haziran
2006
7 Seri Nolu ÖKC Sirküleri'nde; akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyeti 01/07/2006 tarihinde başlayan mükelleflerin yapacakları işlemler açıklanmış ve 01/07/2006 tarihi itibariyle işlemlerini tamamlamayanlar hakkında uygulanacak cezalar belirtilmiştir....
23
Haziran
2006
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı mükelleflerin ÖTV'ye tabi taşıt aracı satışlarında düzenlediği faturalarda, kayıt, tescil ve benzeri işlemlere yönelik olarak araç bedeli dışında "hizmet bedeli" adı altında gerçeğe aykırı olarak yüksek bedeller gösterdiği veya bunun için yüksek bedelli ay...
22
Haziran
2006
Devlet Bakanı sayın Ali Babacan ve Maliye Bakanı sayın Kemal Unakıtan'ın menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda 22/06/2006 tarihinde birlikte yapmış oldukları basın açıklaması ile ilgili bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız....

Sayfalar