Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 15/12/2018
E.g., 15/12/2018
24
Nisan
2007
5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 371 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı beyannamelerde beyanname verme süreleri değişmiştir....
20
Nisan
2007
18 Nisan 2007 Tarihli Kültür ve Tabiat Varlıkları konulu genel yazı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki gayrimenkullere ilişkin harç istisnasının; gayrimenkulün alımı satımı ve yeniden inşası ile ilgili tapu işlemlerinde, 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (m) be...
20
Nisan
2007
Çevre ve Orman Bakanlığından Başkanlığımıza intikal eden yazılarda, avcılık belgelerinin vize işlemleri sırasında, 2005 yılında düzenlenmiş avcılık belgelerine ilişkin 2006 yılı harçları tahsil edilmeden 2007 yılı harçlarının tahsil edildiği belirtilerek, önceki yıl harcının yatırılmamış olması nede...
17
Nisan
2007
17 Nisan 2007 tarih ve 26496 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 371 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; 5615 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişikliklere istinaden Başkanlığımızca belirlenen limitler dahilinde Danıştay nezdinde temyiz yoluna gidilmesine ve beyanname verme sü...
17
Nisan
2007
17 Nisan 2007 tarih ve 26496 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007-1 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ'de; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğit...
17
Nisan
2007
Başkanlığımızca yayımlanan 84 seri nolu Gider Vergileri Genel Tebliğinde; Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca konut finansmanı sistemi kapsamında yapılacak işlemlerde...
13
Nisan
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 63 seri nolu gelir vergisi sirkülerinde; Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 nci maddesinde 5615 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, Ocak-Mart 2007 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 1-14 Mayıs 2007 tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk eden verginin aynı ay...
12
Nisan
2007
İnternet sayfamızda yer alan "mevzuat" bölümü yenilenerek, bilgiye ulaşım daha kolay hale getirilmiştir. Bu kapsamda yapılan yenilikler şunlardır:...
12
Nisan
2007
12 Nisan 2007 tarih ve 26491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 48 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; (1) Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "Noterlerin mecburiyeti" başlıklı V-B bölümünde, daha önceki yazılarımızla yapılan düzenlemeler üzerine uygulamada meydana gelen te...
11
Nisan
2007
Başkanlığımızca 11.04.2007 tarihinde yayınlanan Gider Vergileri Sirküleri/6 ile banka ve bankerler (faktoring ve finansman şirketleri) tarafından kullandırılan dövize endeksli kredilerde banka ve sigorta muameleleri vergisi matrahının belirlenmesi konusunda yaşanan tereddütlerin giderilmesine ilişki...

Sayfalar