Buradasınız

Haberler

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Bilecik Defterdarlığına bağlı Bilecik ve Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Gölpazarı, Osmaneli ve Söğüt Malmüdürlüklerine yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Bilecik İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi hazırlanmıştır.

Güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

Bilecik Defterdarlığına bağlı Bilecik ve Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Gölpazarı, Osmaneli ve Söğüt Malmüdürlüklerine yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Bilecik İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi hazırlanmıştır.

Güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

Bilecik Defterdarlığına bağlı Bilecik ve Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Gölpazarı, Osmaneli ve Söğüt Malmüdürlüklerine yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Bilecik İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi hazırlanmıştır.

Güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesine ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Bünyan, Develi ve Pınarbaşı Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Yeşilhisar Malmüdürlüğüne yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Kayseri İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi listesi hazırlanmıştır.

Güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Bünyan, Develi ve Pınarbaşı Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Yeşilhisar Malmüdürlüğüne yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Kayseri İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi listesi hazırlanmıştır.

Güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Bünyan, Develi ve Pınarbaşı Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Yeşilhisar Malmüdürlüğüne yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Kayseri İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi listesi hazırlanmıştır.

Güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesine ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Türkiye’de mukim olup İsviçre’den temettü ve/veya faiz geliri elde eden gerçek ve tüzel kişilerden, İsviçre Federal Gelir İdaresi tarafından Türkiye’de onaylatılması istenilen formlarla ilgili açıklamalara, Başkanlığımızın internet sitesinde yayımlanan 13.08.2014 tarihli duyuruda yer verilmiştir.

Bu kez İsviçre makamları ile varılan mutabakat çerçevesinde İsviçre’den emeklilik geliri elde eden Ülkemizde ikamet eden (mukim olan) kişilerin doldurması gereken formlara ilişkin bir duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Mukim” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye’de mukim olan kişilerin, İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirlerinin söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesi, hâlihazırda Başkanlığımızca düzenlenmektedir.

Türkiye’de mukim olan kişilerin İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirlerinin vergilendirilmesinde Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için, Başkanlığımızca düzenlenen mukimlik belgesinin yanı sıra, bir örneği ekte yer alan formun (Q-IS) renkli olarak işaretlenen bölümlerinin de bu kişilerce doldurularak İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

İsviçre ile varılan mutabakat çerçevesinde, ilgili kişilerin elde ettikleri emeklilik gelirleri üzerinden yapılan vergi kesintisinin Türkiye – İsviçre Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması uyarınca iadesi için İsviçre yetkili makamlarına yapacakları başvuruda bu duyuruda yer alan açıklamaları dikkate almaları gerekmektedir.

Q-IS Formunun doldurulmaması gerekçesiyle Anlaşmadan yararlandırılmayan Ülkemiz mukimlerinin iade talep başvurularında, bu duyuruda belirtilen formun ibraz edilmesi durumunda İsviçre’de zamanaşımı süreleri bakımından daha önce yapılmış olan başvuru tarihi dikkate alınacaktır.

Q-IS Formunun doldurulmasını kolaylaştırmak amacıyla, söz konusu formun (To Be Filled In By The Foreign Tax Authorities “Yurtdışındaki Vergi İdarelerince Doldurulacak Bölüm”) başlıklı kısmı hariç olmak üzere, Türkçe tercümesi de Başkanlığımızca yapılmış olup duyuru ekinde yer almaktadır. Ancak başvuruda, İngilizce orijinal formun doldurulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu formun (Application to refund the withholding tax on payments by pension funds domiciled in Switzerland) başlıklı birinci sayfasında yer alan bölümde (To Be Filled In By The Taxpayer “Mükellef Tarafından Doldurulacak Bölüm”) ne tür emekli maaşı elde edildiğine ilişkin kutucuğun işaretlenmesi ve

• Kişisel bilgilere (Personal details),

• Türkiye’deki ev adresi bilgisine (Home address abroad),

• Kanuni temsilcinin olması halinde buna ilişkin bilgilere (Name and address of representative (optional)),

• Emeklilik ödemesi yapan kurumun unvan ve adres bilgilerine (Name and address of pension fund) ,

• Vergi iadesine konu olacak döneme ilişkin emekli maaşına ait tutar ve vergi kesintisi bilgilerine (Pension gross (periodic)),

• Ödeme dönemine (Time range),

• Emeklilik toplu ödeme bilgilerine (Lump sum gross (one-off)),

• İsviçre’de yanında çalışılan en son işverenin unvan ve işyeri adres bilgilerine (Name and address of the last employer in Switzerland)

ait alanların ilgili kişilerce eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bu bölümün altında yer alan (To Be Filled In By The Foreign Tax Authorities “Yurtdışındaki Vergi İdarelerince Doldurulacak Bölüm”) başlıklı kısım boş bırakılacaktır.

Bunun yanı sıra, formun vergi iadesine ilişkin ek bilgilerin istendiği (Supplementary information for the refund of withholding tax on payments by pension funds domiciled in Switzerland) başlıklı ikinci sayfasında yer alan bölümdeki (To Be Filled In By The Taxpayer “Mükellef Tarafından Doldurulacak Bölüm”);

• Kişisel bilgilere (Personal details) ve

• Emekli maaşı üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesine ilişkin ödeme detaylarına (Payment details for the refund of withholding tax)

ait alanların da eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

İsviçre’deki değişik kantonlarca doldurulması istenilen formların Q-IS formundan kısmen farklı olması, izlenecek yöntemde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır.

Mükelleflerin Başkanlığımıza yapacakları mukimlik belgesi başvurularında, yukarıda bahsedilen ve kendileri tarafından doldurulan formun da başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.

Türkiye’de mukim kişilerin İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirleri üzerinden yapılan vergi kesintisinin iadesi için Başkanlığımızca düzenlenen mukimlik belgesinin İngilizce nüshasıyla birlikte, söz konusu İngilizce formun da İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Formun “Açıklamalar” (Explanations) bölümünde belirtildiği üzere, ilgili İsviçre kantonu vergi idaresine yapılacak iade başvurusunda;

• Emeklilik toplu ödemesi söz konusu olduğunda, emeklilik fonundan yapılan ödemeyi gösteren makbuz sureti (a copy of the payment slip from the pension fund) ile

• Emekli maaşı söz konusu olduğunda, emeklilik bildirim suretinin de (a copy of the pension statement)

iade başvurusu ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

Ek:

1- Emeklilik gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesi için doldurulması gereken form (Q-IS) (İngilizce orijinal form)

2- Emeklilik gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesi için doldurulması gereken form (Q-IS) (Türkçe tercüme)

İçerik 1:

Türkiye’de mukim olup İsviçre’den temettü ve/veya faiz geliri elde eden gerçek ve tüzel kişilerden, İsviçre Federal Gelir İdaresi tarafından Türkiye’de onaylatılması istenilen formlarla ilgili açıklamalara, Başkanlığımızın internet sitesinde yayımlanan 13.08.2014 tarihli duyuruda yer verilmiştir.

Bu kez İsviçre makamları ile varılan mutabakat çerçevesinde İsviçre’den emeklilik geliri elde eden Ülkemizde ikamet eden (mukim olan) kişilerin doldurması gereken formlara ilişkin bir duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Mukim” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye’de mukim olan kişilerin, İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirlerinin söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesi, hâlihazırda Başkanlığımızca düzenlenmektedir.

Türkiye’de mukim olan kişilerin İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirlerinin vergilendirilmesinde Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için, Başkanlığımızca düzenlenen mukimlik belgesinin yanı sıra, bir örneği ekte yer alan formun (Q-IS) renkli olarak işaretlenen bölümlerinin de bu kişilerce doldurularak İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

İsviçre ile varılan mutabakat çerçevesinde, ilgili kişilerin elde ettikleri emeklilik gelirleri üzerinden yapılan vergi kesintisinin Türkiye – İsviçre Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması uyarınca iadesi için İsviçre yetkili makamlarına yapacakları başvuruda bu duyuruda yer alan açıklamaları dikkate almaları gerekmektedir.

Q-IS Formunun doldurulmaması gerekçesiyle Anlaşmadan yararlandırılmayan Ülkemiz mukimlerinin iade talep başvurularında, bu duyuruda belirtilen formun ibraz edilmesi durumunda İsviçre’de zamanaşımı süreleri bakımından daha önce yapılmış olan başvuru tarihi dikkate alınacaktır.

Q-IS Formunun doldurulmasını kolaylaştırmak amacıyla, söz konusu formun (To Be Filled In By The Foreign Tax Authorities “Yurtdışındaki Vergi İdarelerince Doldurulacak Bölüm”) başlıklı kısmı hariç olmak üzere, Türkçe tercümesi de Başkanlığımızca yapılmış olup duyuru ekinde yer almaktadır. Ancak başvuruda, İngilizce orijinal formun doldurulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu formun (Application to refund the withholding tax on payments by pension funds domiciled in Switzerland) başlıklı birinci sayfasında yer alan bölümde (To Be Filled In By The Taxpayer “Mükellef Tarafından Doldurulacak Bölüm”) ne tür emekli maaşı elde edildiğine ilişkin kutucuğun işaretlenmesi ve

• Kişisel bilgilere (Personal details),

• Türkiye’deki ev adresi bilgisine (Home address abroad),

• Kanuni temsilcinin olması halinde buna ilişkin bilgilere (Name and address of representative (optional)),

• Emeklilik ödemesi yapan kurumun unvan ve adres bilgilerine (Name and address of pension fund) ,

• Vergi iadesine konu olacak döneme ilişkin emekli maaşına ait tutar ve vergi kesintisi bilgilerine (Pension gross (periodic)),

• Ödeme dönemine (Time range),

• Emeklilik toplu ödeme bilgilerine (Lump sum gross (one-off)),

• İsviçre’de yanında çalışılan en son işverenin unvan ve işyeri adres bilgilerine (Name and address of the last employer in Switzerland)

ait alanların ilgili kişilerce eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bu bölümün altında yer alan (To Be Filled In By The Foreign Tax Authorities “Yurtdışındaki Vergi İdarelerince Doldurulacak Bölüm”) başlıklı kısım boş bırakılacaktır.

Bunun yanı sıra, formun vergi iadesine ilişkin ek bilgilerin istendiği (Supplementary information for the refund of withholding tax on payments by pension funds domiciled in Switzerland) başlıklı ikinci sayfasında yer alan bölümdeki (To Be Filled In By The Taxpayer “Mükellef Tarafından Doldurulacak Bölüm”);

• Kişisel bilgilere (Personal details) ve

• Emekli maaşı üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesine ilişkin ödeme detaylarına (Payment details for the refund of withholding tax)

ait alanların da eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

İsviçre’deki değişik kantonlarca doldurulması istenilen formların Q-IS formundan kısmen farklı olması, izlenecek yöntemde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır.

Mükelleflerin Başkanlığımıza yapacakları mukimlik belgesi başvurularında, yukarıda bahsedilen ve kendileri tarafından doldurulan formun da başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.

Türkiye’de mukim kişilerin İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirleri üzerinden yapılan vergi kesintisinin iadesi için Başkanlığımızca düzenlenen mukimlik belgesinin İngilizce nüshasıyla birlikte, söz konusu İngilizce formun da İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Formun “Açıklamalar” (Explanations) bölümünde belirtildiği üzere, ilgili İsviçre kantonu vergi idaresine yapılacak iade başvurusunda;

• Emeklilik toplu ödemesi söz konusu olduğunda, emeklilik fonundan yapılan ödemeyi gösteren makbuz sureti (a copy of the payment slip from the pension fund) ile

• Emekli maaşı söz konusu olduğunda, emeklilik bildirim suretinin de (a copy of the pension statement)

iade başvurusu ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

Ek:

1- Emeklilik gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesi için doldurulması gereken form (Q-IS) (İngilizce orijinal form)

2- Emeklilik gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesi için doldurulması gereken form (Q-IS) (Türkçe tercüme)

İçerik 2:

Türkiye’de mukim olup İsviçre’den temettü ve/veya faiz geliri elde eden gerçek ve tüzel kişilerden, İsviçre Federal Gelir İdaresi tarafından Türkiye’de onaylatılması istenilen formlarla ilgili açıklamalara, Başkanlığımızın internet sitesinde yayımlanan 13.08.2014 tarihli duyuruda yer verilmiştir.

Bu kez İsviçre makamları ile varılan mutabakat çerçevesinde İsviçre’den emeklilik geliri elde eden Ülkemizde ikamet eden (mukim olan) kişilerin doldurması gereken formlara ilişkin bir duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Mukim” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye’de mukim olan kişilerin, İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirlerinin söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesi, hâlihazırda Başkanlığımızca düzenlenmektedir.

Türkiye’de mukim olan kişilerin İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirlerinin vergilendirilmesinde Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için, Başkanlığımızca düzenlenen mukimlik belgesinin yanı sıra, bir örneği ekte yer alan formun (Q-IS) renkli olarak işaretlenen bölümlerinin de bu kişilerce doldurularak İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

İsviçre ile varılan mutabakat çerçevesinde, ilgili kişilerin elde ettikleri emeklilik gelirleri üzerinden yapılan vergi kesintisinin Türkiye – İsviçre Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması uyarınca iadesi için İsviçre yetkili makamlarına yapacakları başvuruda bu duyuruda yer alan açıklamaları dikkate almaları gerekmektedir.

Q-IS Formunun doldurulmaması gerekçesiyle Anlaşmadan yararlandırılmayan Ülkemiz mukimlerinin iade talep başvurularında, bu duyuruda belirtilen formun ibraz edilmesi durumunda İsviçre’de zamanaşımı süreleri bakımından daha önce yapılmış olan başvuru tarihi dikkate alınacaktır.

Q-IS Formunun doldurulmasını kolaylaştırmak amacıyla, söz konusu formun (To Be Filled In By The Foreign Tax Authorities “Yurtdışındaki Vergi İdarelerince Doldurulacak Bölüm”) başlıklı kısmı hariç olmak üzere, Türkçe tercümesi de Başkanlığımızca yapılmış olup duyuru ekinde yer almaktadır. Ancak başvuruda, İngilizce orijinal formun doldurulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu formun (Application to refund the withholding tax on payments by pension funds domiciled in Switzerland) başlıklı birinci sayfasında yer alan bölümde (To Be Filled In By The Taxpayer “Mükellef Tarafından Doldurulacak Bölüm”) ne tür emekli maaşı elde edildiğine ilişkin kutucuğun işaretlenmesi ve

• Kişisel bilgilere (Personal details),

• Türkiye’deki ev adresi bilgisine (Home address abroad),

• Kanuni temsilcinin olması halinde buna ilişkin bilgilere (Name and address of representative (optional)),

• Emeklilik ödemesi yapan kurumun unvan ve adres bilgilerine (Name and address of pension fund) ,

• Vergi iadesine konu olacak döneme ilişkin emekli maaşına ait tutar ve vergi kesintisi bilgilerine (Pension gross (periodic)),

• Ödeme dönemine (Time range),

• Emeklilik toplu ödeme bilgilerine (Lump sum gross (one-off)),

• İsviçre’de yanında çalışılan en son işverenin unvan ve işyeri adres bilgilerine (Name and address of the last employer in Switzerland)

ait alanların ilgili kişilerce eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bu bölümün altında yer alan (To Be Filled In By The Foreign Tax Authorities “Yurtdışındaki Vergi İdarelerince Doldurulacak Bölüm”) başlıklı kısım boş bırakılacaktır.

Bunun yanı sıra, formun vergi iadesine ilişkin ek bilgilerin istendiği (Supplementary information for the refund of withholding tax on payments by pension funds domiciled in Switzerland) başlıklı ikinci sayfasında yer alan bölümdeki (To Be Filled In By The Taxpayer “Mükellef Tarafından Doldurulacak Bölüm”);

• Kişisel bilgilere (Personal details) ve

• Emekli maaşı üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesine ilişkin ödeme detaylarına (Payment details for the refund of withholding tax)

ait alanların da eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

İsviçre’deki değişik kantonlarca doldurulması istenilen formların Q-IS formundan kısmen farklı olması, izlenecek yöntemde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır.

Mükelleflerin Başkanlığımıza yapacakları mukimlik belgesi başvurularında, yukarıda bahsedilen ve kendileri tarafından doldurulan formun da başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.

Türkiye’de mukim kişilerin İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirleri üzerinden yapılan vergi kesintisinin iadesi için Başkanlığımızca düzenlenen mukimlik belgesinin İngilizce nüshasıyla birlikte, söz konusu İngilizce formun da İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Formun “Açıklamalar” (Explanations) bölümünde belirtildiği üzere, ilgili İsviçre kantonu vergi idaresine yapılacak iade başvurusunda;

• Emeklilik toplu ödemesi söz konusu olduğunda, emeklilik fonundan yapılan ödemeyi gösteren makbuz sureti (a copy of the payment slip from the pension fund) ile

• Emekli maaşı söz konusu olduğunda, emeklilik bildirim suretinin de (a copy of the pension statement)

iade başvurusu ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

Ek:

1- Emeklilik gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesi için doldurulması gereken form (Q-IS) (İngilizce orijinal form)

2- Emeklilik gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesi için doldurulması gereken form (Q-IS) (Türkçe tercüme)

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

22/4/2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 45 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğde; yeminli mali müşavirler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında; defter tasdik bilgisi ve iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitinde uygulamada karşılaşılan hususlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

22/4/2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 45 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğde; yeminli mali müşavirler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında; defter tasdik bilgisi ve iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitinde uygulamada karşılaşılan hususlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

22/4/2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 45 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğde; yeminli mali müşavirler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında; defter tasdik bilgisi ve iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitinde uygulamada karşılaşılan hususlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarının katılımıyla Değişim Yönetimi Eğitimi 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

İçerik 1:

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarının katılımıyla Değişim Yönetimi Eğitimi 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

İçerik 2:

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarının katılımıyla Değişim Yönetimi Eğitimi 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Sapanca Vergi Dairesi Müdürlüğü 01.04.2017 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır.

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığının Haberleşme Bilgileri de bu kapsamda güncellenmiştir.

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Sapanca Vergi Dairesi Müdürlüğü 01.04.2017 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır.

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığının Haberleşme Bilgileri de bu kapsamda güncellenmiştir.

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Sapanca Vergi Dairesi Müdürlüğü 01.04.2017 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır.

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığının Haberleşme Bilgileri de bu kapsamda güncellenmiştir.

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

20.04.2017 tarihli ve VUK-92 / 2017-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

20.04.2017 tarihli ve VUK-92 / 2017-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

20.04.2017 tarihli ve VUK-92 / 2017-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

20.04.2017 tarihli ve VUK-91/ 2017-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar,

- 25 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2017 Salı günü sonuna kadar,

uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak tıklayınız.

İçerik 1:

20.04.2017 tarihli ve VUK-91/ 2017-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar,

- 25 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2017 Salı günü sonuna kadar,

uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak tıklayınız.

İçerik 2:

20.04.2017 tarihli ve VUK-91/ 2017-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar,

- 25 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2017 Salı günü sonuna kadar,

uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni kapsamında, Başkanlığımız çalışanları ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürleri ve çalışanlarının katılımıyla 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek Değişim Yönetimi Eğitimi Mükellef Hizmetleri Daire Başkanı Sayın İlhan KARAYILAN ve Grup Başkanı Sayın Mustafa AKPINAR’ın açılış konuşmalarıyla Ankara Limak Otel’de başlamıştır.

İçerik 1:

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni kapsamında, Başkanlığımız çalışanları ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürleri ve çalışanlarının katılımıyla 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek Değişim Yönetimi Eğitimi Mükellef Hizmetleri Daire Başkanı Sayın İlhan KARAYILAN ve Grup Başkanı Sayın Mustafa AKPINAR’ın açılış konuşmalarıyla Ankara Limak Otel’de başlamıştır.

İçerik 2:

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni kapsamında, Başkanlığımız çalışanları ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürleri ve çalışanlarının katılımıyla 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek Değişim Yönetimi Eğitimi Mükellef Hizmetleri Daire Başkanı Sayın İlhan KARAYILAN ve Grup Başkanı Sayın Mustafa AKPINAR’ın açılış konuşmalarıyla Ankara Limak Otel’de başlamıştır.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

30 Vergi Dairesi Başkanlığının internet sayfası, mükellef odaklılık ilkesi çerçevesinde hizmet veren Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi  www.gib.gov.tr ile uyumlu hale getirilerek sade ve kullanımı kolay tasarımı ile kullanıma sunulmuştur.

Mükelleflerimiz ve internet kullanıcıları, vergi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye ve uygulamaya yenilenen internet sayfalarından kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirler.

Vergi Dairesi Başkanlıkları internet sayfaları için tıklayınız.

İçerik 1:

30 Vergi Dairesi Başkanlığının internet sayfası, mükellef odaklılık ilkesi çerçevesinde hizmet veren Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi  www.gib.gov.tr ile uyumlu hale getirilerek sade ve kullanımı kolay tasarımı ile kullanıma sunulmuştur.

Mükelleflerimiz ve internet kullanıcıları, vergi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye ve uygulamaya yenilenen internet sayfalarından kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirler.

Vergi Dairesi Başkanlıkları internet sayfaları için tıklayınız.

İçerik 2:

30 Vergi Dairesi Başkanlığının internet sayfası, mükellef odaklılık ilkesi çerçevesinde hizmet veren Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi  www.gib.gov.tr ile uyumlu hale getirilerek sade ve kullanımı kolay tasarımı ile kullanıma sunulmuştur.

Mükelleflerimiz ve internet kullanıcıları, vergi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye ve uygulamaya yenilenen internet sayfalarından kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirler.

Vergi Dairesi Başkanlıkları internet sayfaları için tıklayınız.

Sayfalar