VERGİ KİMLİK NUMARASI SAYILARI

              TABLO EXCEL
POTANSİYEL VERGİ KİMLİK NUMARASI ALAN MÜKELLEFLERİN DAĞILIMI
VERGİ KİMLİK NUMARASI RAKAMLARI