İLİ

TRAFİK
KOD NO.

ALT SINIR
ÜST SINIR
VERGİ DAİRESİ

SAY. KODU
(V.D. KODU)

KİLİS
79
AC 001 AZ 999 KİLİS V.D.
79201
KİLİS
79
M 0001 M 9999 KİLİS V.D.
79201
KİLİS
79
T 0001 T 9999 KİLİS V.D.
79201
KİLİS
27
HK 001 HY 999 KİLİS V.D.
79201