İLİ

TRAFİK
KOD NO.

ALT SINIR
ÜST SINIR
VERGİ DAİRESİ

SAY. KODU
(V.D. KODU)

KARS
36
AC 001 AZ 999 KARS V.D.
36260
KARS
36
EA 001 EA 999 KARS V.D.
36260
KARS
36
K 0001 K 7999 KARS V.D.
36260
KARS
36
K 8000 K 8999 KAĞIZMAN M.MD
36109
KARS
36
K 9000 K 9999 SARIKAMIŞ M.MD
36111
KARS
36
KA 001 KZ 999 KAĞIZMAN M.MD
36109
KARS
36
M 0001 M 7999 KARS V.D.
36260
KARS
36
M 8000 M 8999 KAĞIZMAN M.MD
36109
KARS
36
M 9000 M 9999 SARIKAMIŞ M.MD
36111
KARS
36
SA 001 SZ 999 SARIKAMIŞ M.MD
36111
KARS
36
T 0001 T 7999 KARS V.D.
36260
KARS
36
T 8000 T 8999 KAĞIZMAN M.MD
36109
KARS
36
T 9000 T 9999 SARIKAMIŞ M.MD
36111